W Y J A Ś N I E N I E NR 1

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nr sprawy :   1120/2013                                                 Nowe Miasto Lubawskie, 11.10.2013r.
 
 
W Y J A Ś N I E N I E    NR  1
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
               nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej
 
 
             Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z  2013 poz. 907 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
 
Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej:
- do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy,
- okres wypowiedzenia,
- czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej.
W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż informacja ta jest istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów.
Odpowiedź :
Dotychczasowe umowy sprzedaży obowiązują do 31.12.2013r. i nie zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej lecz w wyniku procedury przetargowej. Nie wyznaczono okresu wypowiedzenia.
 
Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy?
Odpowiedź :
Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz kolejny.
 
Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii?
Odpowiedź :
Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii.
 
Pytanie 4. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE.
Odpowiedź :
Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy i przesłaniu przez Wykonawcę formularza.
 
Pytanie 5. Zwracamy się z prośbą o informację, na terenie którego Operatora Systemu Dystrybucyjnego znajdują się punkty poboru energii elektrycznej?
Odpowiedź :
Punkty poboru energii elektrycznej znajdują się na terenie "Energa-Operator" S.A. Oddział w Toruniu
Obsługa i sprzedaż – BOK Brodnica ul. 18 Stycznia 40 , 87-300 Brodnica , woj. kujawsko-pomorskie.
 
Pytanie 6. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wszystkie punkty poboru Zamawiającego posiadają układy pomiarowo – rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy? Jeśli nie, to prosimy o określenie przedziału czasowego, w którym nastąpi ich dostosowanie.
Odpowiedź :
Układy pomiarowo-rozliczeniowe nie są własnością Zamawiającego.
Zamawiający nie zna terminu dostosowania ich do zmian sprzedawcy.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            Prezes Zarządu
Maciej Przybylski
Czytany 3206 razy