ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a,
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskiezawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :Dostawę ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym w formie leasingu operacyjnego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę wykonawcy :
 
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.   53-605 Wrocław , pl.Orląt Lwowskich 1
Wybrana oferta uzyskała w ocenie najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria,
a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
Punktacja złożonych ofert:

 

Nr

oferty

 

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium cena

Liczba punktów

w kryterium

 okres gwarancji

Łączna liczba

punktów

2

EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY  S.A.

  53-605 Wrocław , pl.Orląt Lwowskich 1

 

90,0

 

10,0

100,00

 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu ofert następujących wykonawców:
1)Oferta Nr 1- Millennium Leasing Sp. z o.o. ul.Żaryna 2a  02-593 Warszawa                                                                              
    Uzasadnienie faktyczne :
    Treść wzoru umowy załączonego do oferty nie odpowiada określonej w Rozdz. 21 treści Specyfikacji    
    Istotnych Warunków Zamówienia  : ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
    WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
    Uzasadnienie prawne :
    art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
    (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.)
2) Oferta Nr 3 -  TECHPOM Sp. z o.o.   Krzywonoś 21 , 06-516 Szydłowo     
    Uzasadnienie faktyczne :
    1.Oferta zawiera błąd w o obliczeniu ceny oferty polegający na zaoferowaniu ceny, która
       nie wynika z załączonego formularza ofertowego.
    2.Treść oferty nie odpowiada określonej w pkt 14.5 d) treści Specyfikacji Istotnych Warunków  
       Zamówienia. Brak wzoru umowy leasingowej.
       Uzasadnienie prawne :
       art.89 ust.1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
       (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.)                                                                                                

 

                                                                                        PREZES ZARZĄDU

                                                                                       Maciej Przybylski

Czytany 1489 razy