W Y J A Ś N I E N I E NR 1 Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu  nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do obiektów
będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.  ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie
 
 
             Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
 
Pytanie 1
  Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii ( miesięczny, dwumiesięczny)?
Odpowiedź :
Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
 
Pytanie 2
    Czy okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącem kalendarzowym?
Odpowiedź :
Aktualnie okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącem kalendarzowym
 
Pytanie 3
    Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umów droga korespondencyjną?
Odpowiedź :
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.
 
Pytanie 4
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy C1X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?
Odpowiedź :
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur szacunkowych.
Pytanie 5
      Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia zamiany sprzedawcy
w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy?
Odpowiedź :
Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy i przesłaniu przez Wykonawcę formularza.
 
Pytanie 6
      Czy będzie to pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy dla poszczególnych PPE?
Odpowiedź :
Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz kolejny.
 
Pytanie 7
      Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych PPE?
Odpowiedź :
ENERGA – OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku Al.Grunwaldzka 472
 
Pytanie 8
      Na terenie jakiego OSD znajdują się poszczególne PPE?
Odpowiedź :
Punkty poboru energii elektrycznej znajdują się na terenie "Energa-Operator" S.A. Oddział
w Toruniu .
 
Pytanie 9
       W projekcie umowy § 8 ust. 1 wnioskujemy o dodanie zapisu „ jednakże wchodzi w życie
 w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.  
Odpowiedź :
      Aktualna umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje do 31 grudnia 2015r.
Treść załącznika Nr 6 do SIWZ – wzór umowy pozostaje bez zmian.
 
 
 
 
                    Prezes Zarządu
 
Maciej Przybylski
Czytany 1276 razy