INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nowe Miasto Lubawskie,15.12.2016 r.
Nr sprawy :   684/2016
 
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT
 
dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów
         będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
                Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie”
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie
 
na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamieszcza następujące informacje podane podczas otwarcia ofert:
1.      kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi: 355 310,49 zł
2.      firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3.      ceny, termin wykonania zamówienia,
 
Lp. Nazwa wykonawcy adres Cena
 brutto w zł
Termin wykonania
 
1
NOVUM S.A
ul.Racławicka 146
02-117 Warszawa
 
365 649,79
Zgodnie
z ogłoszeniem od 01.01.2017
do 30.06.2018
 
2
ENERGA-OBRÓT S.A.
Al.Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
 
375 332,61
Zgodnie
z ogłoszeniem od 01.01.2017
do 30.06.2018
 
3
GOEE Energia Sp. z o.o.
ul.Gwiaździsta 7c/2
01-651 Warszawa
 
351 699,95
Zgodnie
z ogłoszeniem od 01.01.2017
do 30.06.2018
 
 
Uwaga:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania powyższych informacji, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
 
 
 
 
                                                                                                                      Prezes Zarządu
                                                                                                                     Maciej Przybylski
Czytany 1291 razy