Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13.04.2018 r.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13.04.2018 r.
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW będących własnością MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie
ogłoszenie o zamówieniu nr 538007-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.
 
            Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych niniejszym przekazuje odpowiedź na zapytanie wniesione w ww. postępowaniu:
 
Zapytanie Wykonawcy: Zwracam się z prośbą o podanie zużycia energii elektrycznej w grupie taryfowej C12a i C23 w podziale na strefy. Dane te potrzebne są dla prawidłowego ustalenia ceny energii elektrycznej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje o średniorocznym zużyciu energii w poszczególnych taryfach dla swoich obiektów:
Taryfa C23: na szczyt przedpołudniowy przypada zużycie 19,03 %, szczyt popołudniowy 12,98 %, reszta doby 67,99 % dobowego zużycia.
Taryfa C12a: 27 % zużycia przypada w godzinach szczytowych, 73 % zużycia energii przypada w godzinach pozaszczytowych.
 
            Powyższe wyjaśnienie treści SIWZ zawarte w niniejszym piśmie jest wiążące dla WSZYSTKICH Wykonawców zainteresowanych udziałem w niniejszym postępowaniu. Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
Czytany 1661 razy