Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Prezes Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zamówienia:
 
dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie
(ogłoszenie o zamówieniu nr 538007-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.)
 
dokonano następującego rozstrzygnięcia - jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:
Orange Polska S.A. Orange Energia
02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160
 
Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez Niego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie ustawy - Pzp, ponadto zgodnie z kryterium określonym wzorem uzyskała największą ilość punktów.
Nazwy i siedziby wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt. w kryterium cena oferty Razem
1. Kogeneracja Zachód S.A.
ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań
94,85 94,85
2. Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.
ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów
88,78 88,78
3. GOEE ENERGIA Sp. z o.o. 
ul. Gwiaździsta7c/2, 01-651 Warszawa
86,03 86,03
4. Energia Polska Sp. z o.o.
53-125 Wrocław, al. Kasztanowa 5
91,83 91,83
5. Energa Obrót S.A.
Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
84,04 84,04
6. Energia i Gaz Sp. z o.o.
60-689 Poznań, ul. Obornicka 330
83,91 83,91
7. Orange Polska S.A. Orange Energia
02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160
100,00 100,00
8. PGE Obrót Spółka Akcyjna
ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów Oddz. Lublin ul. Tomasza Zana 32a
84,39 84,39
9. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
85,50 85,50
 
Ponadto Zamawiający informuje, iż z postępowania nie zostali wykluczeni wykonawcy, żadna oferta nie została odrzucona, w postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
 
 
 
 
Czytany 1210 razy