Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim, prowadzonym zgodnie z zasadami konkurencyjności, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:
Zakład Usług Wodno-Wodociągowych CZAJKOWSKI Sp. z o.o.
ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica
Cena brutto oferty ww. Wykonawcy: 145 140,00 zł
Oferowany okres gwarancji: 5 lat
Nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w zapytaniu ofertowym:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena oferty Liczba pkt w kryterium okres gwarancji oraz rękojmi za wady Razem pkt
1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Lubawska 25, 13-220 Rybno
74,05 10,00 84,05
2. Zakład Usług Wodno-Wodociągowych CZAJKOWSKI Sp. z o.o.
ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica
90,00 10,00 100,00
 
Oferta firmy - Zakład Usług Wodno-Wodociągowych CZAJKOWSKI Sp. z o.o. - jest prawidłowa pod kątem formalnoprawnym i najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt. 4 zapytania ofertowego.
 Dziękuję za udział w postępowaniu.
Czytany 1701 razy