Postępowanie na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej i ul. Kłosowej w Nowym Mieście Lubawskim (etap I i etap II). Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zapytanie ofertowe
            Niniejszym zapraszam do złożenia oferty na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej
i ul. Kłosowej w Nowym Mieście Lubawskim (etap I i etap II). 

 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej i ul. Kłosowej w Nowym Mieście Lubawskim – etap I i etap II.
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
a) I Etap - okres realizacji do 31.12.2018 r.
- kanalizacja sanitarna PVC dn 200- 72,0 mb
- kanalizacja sanitarna PVC dn 160 - 84,0 mb
- studnie rewizyjne żelbetowe dn 1200 - 2 szt.
- studnie rewizyjne PVC dn 400 - 8 szt.
b) II Etap - okres realizacji od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r.
- kanalizacja sanitarna PVC dn 200-  84,0 mb
- kanalizacja sanitarna PVC dn 160 - 94,0 mb
- studnie rewizyjne żelbetowe dn 1200 - 3 szt.
- studnie rewizyjne  PVC dn 400 - 13 szt.
 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca zał. nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego oraz projekt umowy (zał. nr 2 do niniejszego zapytania).
 2. UWAGI:
 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 5 projektu umowy. Wszelkie nazwy własne zastosowane w dokumentach przedłożonych w niniejszym postępowaniu służą wyłącznie do celów poglądowych  i mogą być zastąpione przez produkty innych producentów zgodnie z  przywołanymi wyżej postanowieniami § 1 ust. 5 projektu umowy.
 2. Roboty dodatkowe mogą być zlecone wykonawcy wyłącznie w przypadku, gdy ich realizacja nie była wcześniej (przed zawarciem umowy) możliwa do przewidzenia, a bez ich wykonania roboty podstawowe nie mogą być wykonane prawidłowo.
 3. Zamawiający informuje, iż ujęte w przedłożonej do niniejszego postępowania dokumentacji projektowej roboty związane z budową sieci wodociągowej są już wykonane inie stanowią przedmiotu zamówienia.
 
 1. Termin realizacji zamówienia:
 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy w terminach wskazanych w punkcie 1.2. niniejszego zapytania ofertowego.
 
 1. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
  1. Pisemną ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony formularz (zał. nr 1).
  2. Cenę ofertową należy podać w formie ryczałtu (art. 632 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny).
  3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  4. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy
   na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
  6. Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
  7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy
   z dopiskiem „Oferta-rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej i ul. Kłosowej w Nowym Mieście Lub. Nie otwierać przed
   07.09.2018, godz. 1445” w siedzibie Zamawiającego
   (ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie)
   w terminie do 07.09.2018 r. do godz. 1400.
 
 1. Warunki udziału w postępowaniu.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
a) złożenie oferty podpisanej przez upoważnioną do tego osobę, zgodnie z treścią formularza ofertowego, zawierającego m.in. oświadczenie wykonawcy  o posiadaniu uprawnień, niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji zamówienia, dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, oraz znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
b) dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która zostanie wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy. Kierownik budowy musi posiadać aktualny na dzień zawarcia umowy wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. W celu wykazania spełniania niniejszego warunku wraz z ofertą należy przedstawić wykaz osoby/osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności, przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty;
c) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przynajmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości nie niższej niż 70 tys. zł brutto. W celu wykazania spełniania niniejszego warunku wraz z ofertą należy przedstawić dokument (np. referencje) poświadczający samodzielne prawidłowe (zgodnie ze sztuką budowlaną) wykonanie roboty spełniającej ww. kryteria;
d) nie zaleganie z opłacaniem składek społecznych i zdrowotnych oraz podatków. W celu potwierdzenia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy stosownych zaświadczeń z ZUS/KRUS oraz Urzędu Skarbowego potwierdzających fakt nie zalegania z opłatami wobec tych instytucji. Zaświadczenia będą musiały potwierdzać fakt nie zalegania z opłatami na dzień nie później niż tydzień po upływie terminu składania ofert lub być nie starsze niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty wymienione w pkt. d) nie są obligatoryjne na etapie składania ofert i będą wymagane w zależności od powziętych wątpliwości przez Zamawiającego.
 
 1. Kryteria oceny ofert
Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
            Najniższa cena - 90%
            Okres gwarancji oraz okres rękojmi za wady – 10%
            1% = 1 punkt
Sposób oceny ofert:
a)   w kryterium najniższa cena:
Punkty w kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:

            Kof = Kn / Koc x 90 pkt.

Kof – wartość punktowa oferowanej ceny oferty
Kn – najkorzystniejsza zaoferowana cena oferty (brutto) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu przez wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu
Koc – cena w ofercie ocenianej (brutto)
w kryterium okres gwarancji oraz okres rękojmi za wady:
Punkty w kryterium okres gwarancji oraz okres rękojmi za wady będą przyznawane wg następującej zasady:
Oferowany okres gwarancji oraz okres rękojmi za wady Odpowiadająca oferowanym okresom liczba punktów
3 lata (36 miesięcy) 1 punkt
4 lata (48 miesięcy) 5 punktów
5 lat lub więcej (60 miesięcy lub więcej) 10 punktów
Zgodnie z § 9 ust. 4 projektu umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) Wykonawca udziela rękojmi za wady na wykonane przez siebie roboty na okres równy okresowi gwarancji.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji oraz okres rękojmi za wady wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 lata, a najdłuższy możliwy okres rękojmi za wady, jaki Zamawiający uwzględniał będzie w celu oceny ofert w tym kryterium to 5 lat.
Wykonawca może zaoferować okres gwarancji oraz okres rękojmi za wady tylko w pełnych latach –  zastrzeżenie to dotyczy zaoferowania okresu do 5 lat włącznie, tj. 3 lata (36 miesięcy), 4 lata (48 miesięcy) lub 5 lat (60 miesięcy). Dopuszcza się zaoferowanie okresu gwarancji oraz okresu rękojmi za wady w niepełnych latach na okres dłuższy niż 5 lat.
Zaoferowanie okresu gwarancji oraz rękojmi za wady krótszego niż 3 lata lub zaoferowanie okresu gwarancji oraz okresu rękojmi za wady w niepełnych latach na okres poniżej 5 lattraktowane będzie jako niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego, co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Oferta, która sumarycznie uzyska według powyższych kryteriów najwyższą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
Ilość punktów zostanie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będą taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
 
 1. Wykonawcy wykluczeni z postępowania:
Z postępowania wyklucza się Wykonawców:
I. którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu;
II. których treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub warunków określonych w zapytaniu ofertowym;
III. które zostały złożone po wyznaczonym terminie składania ofert.
 1. Informacje dodatkowe:
  1. Wszelkie pytania i wątpliwości dot. niniejszego postępowania należy kierować
   do pracownika Zamawiającego – Pana Mariana Kasprowicza, tel. 606 786 573, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,.
  2. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który złoży prawidłową pod kątem formalno – prawnym
   i najkorzystniejszą punktowo ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt. 4.
  3. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu kserokopie uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem izby samorządu zawodowego osoby /osób wyznaczonej do realizacji przedmiotu umowy  jako kierownik budowy oraz kosztorys ofertowy, na podstawie którego została wyliczona cena ofertowa Wykonawcy.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania (w tym niedokonania wyboru oferty) bez podania przyczyny.
  5. Niniejsze postępowanie jako zamówienie sektorowe prowadzone jest na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 1 ppkt. c) Regulaminu udzielania zamówień publicznych sektorowych podprogowych z dnia 01.02.2010 roku obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarko Komunalnej
   Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim – bez zastosowania tego regulaminu, jak również zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – bez zastosowania przepisów tejże ustawy.
 
 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu (przelew na rachunek bankowy Zamawiającego), poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. - o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed zawarciem umowy.
Kwota zabezpieczenia będzie podlegała zwrotowi Wykonawcy w następujący sposób:
 1. 70% kwoty zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego,
 2. 30% kwoty zabezpieczenia – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
      W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w innej formie niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy), po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia protokółu odbioru końcowego.
8. Wadium: w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.
 
Zapraszam do złożenia oferty.
                                                                                                         
                                                                                                          ……………...
W załączeniu:
 1. formularz ofertowy (zał. nr 1),
 2. projekt umowy (zał. nr 2),
 3. wykaz osób (zał. nr 3),
 4. dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej (zał. nr 4).

Czytany 2191 razy