Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty (63)

                                 Na podstawie Decyzji nr GD.RZT.70.62.23.2021/D.KR Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 30 marca 2021r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków obowiązujące od 29 kwietnia 2021 roku do 28 kwietnia 2024 roku na terenie Nowego Miasta Lubawskiego:
 
1) Zaopatrzenie w wodę - wszyscy odbiorcy
Tabela. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Lp. Grupa taryfowa Rodzaj opłaty Cena / stawka netto w okresie obowiązywania nowej taryfy Jednostka miary
od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
1 W (Wszyscy odbiorcy) cena za dostarczoną wodę 3,15 3,24 3,26 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 2,96 3,05 3,08 zł/m-c/ wodomierz
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, do taryfowych cen i stawek opłat Przedsiębiorstwo dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.
 
2) Odprowadzanie ścieków – wszyscy odbiorcy
Tabela. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Lp. Grupa taryfowa Rodzaj opłaty Cena / stawka netto w okresie obowiązywania nowej taryfy Jednostka miary
od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
1 S – Wszyscy dostawcy cena za odprowadzone ścieki 6,42 6,47 6,48 zł/m3
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, do taryfowych cen i stawek opłat Przedsiębiorstwo dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.
                                                                                                  


                                                                                                  
wtorek, 20 październik 2020 14:23

ZAPYTANIE OFERTOWE

Napisane przez

Dotyczące badania sprawzdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o.

 

poniedziałek, 18 listopad 2019 19:13

Informacja o złożonych ofertach

Napisane przez
Ogłoszenie nr 620200-N-2019 z dnia 2019-11-08 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 28026084700000, ul. ul. Działyńskich  8a , 13-300  Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 56 4742425, e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faks 56 4742352.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.mpgknml.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.mpgknml.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.mpgknml.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na poniższy adres.
Adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Numer referencyjny: 602/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) sprzedaż energii elektrycznej do 19 obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, wymienionych w załączniku nr 1; szacunkowe zużycie 1 204 700 kWh w okresie 18 miesięcy, b) dostarczania energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy, c) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru, d) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, e) dokonania w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie załączonego do Umowy pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy. f) doprowadzenia do zawarcia przez Zamawiającego umowy sprzedaży z OSD, zgodnie z załączonym do Umowy pełnomocnictwem.

II.5) Główny kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09310000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  18   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia (w formie pisemnej) w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), 2) formularz cenowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), 3) Wykonawca dołączy do oferty aktualne na dzień składania ofert: a) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu wg załącznika nr 5 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w dziale 3 SIWZ wg załącznika nr 4 do SIWZ; b) w przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby lub warunki udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt a; c) w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt a. 4) Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkłada w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert wskazanych w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca złoży wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ. 5) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt III.5.1) ogłoszenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt III.5.1) ogłoszenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 7) W przypadku, o którym mowa w pkt 5, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 8) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 9) Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie: a) zmiany jednostkowej ceny za 1 kWh brutto wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek, b) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z włączenia punktu poboru przez Zamawiającego, z likwidacji punktu poboru, budowy nowych punktów poboru, c) zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy, d) zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów, e) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy lub procesu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży lub w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw energii w przypadku nieskutecznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na kolejny okres po zakończeniu terminu realizacji objętego niniejszą umową, f) zmiany mocy umownej, grupy taryfowej jeżeli będzie taka potrzeba Zamawiającego lub zmiany będą korzystne dla Zamawiającego w szczególności przyczynia się do osiągnięcia oszczędności, g) wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne do wykonania do końca okresu umownego, przy czym wartość kolejnych zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, h) ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, i) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od stron umowy skutkujących niemożliwością prowadzenia dostaw, j) zmiany osób reprezentujących strony umowy realizujące przedmiot umowy. Zmiana umowy inicjowana przez Wykonawcę lub Zamawiającego wymaga złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


czwartek, 31 październik 2019 09:17

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Napisane przez
Zapytanie ofertowe
            Niniejszym zapraszam do złożenia oferty na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej
i ul. Kłosowej w Nowym Mieście Lubawskim (etap I i etap II). 

 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej i ul. Kłosowej w Nowym Mieście Lubawskim – etap I i etap II.
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
a) I Etap - okres realizacji do 31.12.2018 r.
- kanalizacja sanitarna PVC dn 200- 72,0 mb
- kanalizacja sanitarna PVC dn 160 - 84,0 mb
- studnie rewizyjne żelbetowe dn 1200 - 2 szt.
- studnie rewizyjne PVC dn 400 - 8 szt.
b) II Etap - okres realizacji od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r.
- kanalizacja sanitarna PVC dn 200-  84,0 mb
- kanalizacja sanitarna PVC dn 160 - 94,0 mb
- studnie rewizyjne żelbetowe dn 1200 - 3 szt.
- studnie rewizyjne  PVC dn 400 - 13 szt.
 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca zał. nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego oraz projekt umowy (zał. nr 2 do niniejszego zapytania).
 2. UWAGI:
 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 5 projektu umowy. Wszelkie nazwy własne zastosowane w dokumentach przedłożonych w niniejszym postępowaniu służą wyłącznie do celów poglądowych  i mogą być zastąpione przez produkty innych producentów zgodnie z  przywołanymi wyżej postanowieniami § 1 ust. 5 projektu umowy.
 2. Roboty dodatkowe mogą być zlecone wykonawcy wyłącznie w przypadku, gdy ich realizacja nie była wcześniej (przed zawarciem umowy) możliwa do przewidzenia, a bez ich wykonania roboty podstawowe nie mogą być wykonane prawidłowo.
 3. Zamawiający informuje, iż ujęte w przedłożonej do niniejszego postępowania dokumentacji projektowej roboty związane z budową sieci wodociągowej są już wykonane inie stanowią przedmiotu zamówienia.
 
 1. Termin realizacji zamówienia:
 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy w terminach wskazanych w punkcie 1.2. niniejszego zapytania ofertowego.
 
 1. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
  1. Pisemną ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony formularz (zał. nr 1).
  2. Cenę ofertową należy podać w formie ryczałtu (art. 632 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny).
  3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  4. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy
   na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
  6. Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
  7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy
   z dopiskiem „Oferta-rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej i ul. Kłosowej w Nowym Mieście Lub. Nie otwierać przed
   07.09.2018, godz. 1445” w siedzibie Zamawiającego
   (ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie)
   w terminie do 07.09.2018 r. do godz. 1400.
 
 1. Warunki udziału w postępowaniu.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
a) złożenie oferty podpisanej przez upoważnioną do tego osobę, zgodnie z treścią formularza ofertowego, zawierającego m.in. oświadczenie wykonawcy  o posiadaniu uprawnień, niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji zamówienia, dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, oraz znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
b) dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która zostanie wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy. Kierownik budowy musi posiadać aktualny na dzień zawarcia umowy wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. W celu wykazania spełniania niniejszego warunku wraz z ofertą należy przedstawić wykaz osoby/osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności, przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty;
c) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przynajmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości nie niższej niż 70 tys. zł brutto. W celu wykazania spełniania niniejszego warunku wraz z ofertą należy przedstawić dokument (np. referencje) poświadczający samodzielne prawidłowe (zgodnie ze sztuką budowlaną) wykonanie roboty spełniającej ww. kryteria;
d) nie zaleganie z opłacaniem składek społecznych i zdrowotnych oraz podatków. W celu potwierdzenia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy stosownych zaświadczeń z ZUS/KRUS oraz Urzędu Skarbowego potwierdzających fakt nie zalegania z opłatami wobec tych instytucji. Zaświadczenia będą musiały potwierdzać fakt nie zalegania z opłatami na dzień nie później niż tydzień po upływie terminu składania ofert lub być nie starsze niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty wymienione w pkt. d) nie są obligatoryjne na etapie składania ofert i będą wymagane w zależności od powziętych wątpliwości przez Zamawiającego.
 
 1. Kryteria oceny ofert
Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
            Najniższa cena - 90%
            Okres gwarancji oraz okres rękojmi za wady – 10%
            1% = 1 punkt
Sposób oceny ofert:
a)   w kryterium najniższa cena:
Punkty w kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:

            Kof = Kn / Koc x 90 pkt.

Kof – wartość punktowa oferowanej ceny oferty
Kn – najkorzystniejsza zaoferowana cena oferty (brutto) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu przez wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu
Koc – cena w ofercie ocenianej (brutto)
w kryterium okres gwarancji oraz okres rękojmi za wady:
Punkty w kryterium okres gwarancji oraz okres rękojmi za wady będą przyznawane wg następującej zasady:
Oferowany okres gwarancji oraz okres rękojmi za wady Odpowiadająca oferowanym okresom liczba punktów
3 lata (36 miesięcy) 1 punkt
4 lata (48 miesięcy) 5 punktów
5 lat lub więcej (60 miesięcy lub więcej) 10 punktów
Zgodnie z § 9 ust. 4 projektu umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) Wykonawca udziela rękojmi za wady na wykonane przez siebie roboty na okres równy okresowi gwarancji.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji oraz okres rękojmi za wady wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 lata, a najdłuższy możliwy okres rękojmi za wady, jaki Zamawiający uwzględniał będzie w celu oceny ofert w tym kryterium to 5 lat.
Wykonawca może zaoferować okres gwarancji oraz okres rękojmi za wady tylko w pełnych latach –  zastrzeżenie to dotyczy zaoferowania okresu do 5 lat włącznie, tj. 3 lata (36 miesięcy), 4 lata (48 miesięcy) lub 5 lat (60 miesięcy). Dopuszcza się zaoferowanie okresu gwarancji oraz okresu rękojmi za wady w niepełnych latach na okres dłuższy niż 5 lat.
Zaoferowanie okresu gwarancji oraz rękojmi za wady krótszego niż 3 lata lub zaoferowanie okresu gwarancji oraz okresu rękojmi za wady w niepełnych latach na okres poniżej 5 lattraktowane będzie jako niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego, co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Oferta, która sumarycznie uzyska według powyższych kryteriów najwyższą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
Ilość punktów zostanie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będą taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
 
 1. Wykonawcy wykluczeni z postępowania:
Z postępowania wyklucza się Wykonawców:
I. którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu;
II. których treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub warunków określonych w zapytaniu ofertowym;
III. które zostały złożone po wyznaczonym terminie składania ofert.
 1. Informacje dodatkowe:
  1. Wszelkie pytania i wątpliwości dot. niniejszego postępowania należy kierować
   do pracownika Zamawiającego – Pana Mariana Kasprowicza, tel. 606 786 573, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,.
  2. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który złoży prawidłową pod kątem formalno – prawnym
   i najkorzystniejszą punktowo ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt. 4.
  3. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu kserokopie uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem izby samorządu zawodowego osoby /osób wyznaczonej do realizacji przedmiotu umowy  jako kierownik budowy oraz kosztorys ofertowy, na podstawie którego została wyliczona cena ofertowa Wykonawcy.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania (w tym niedokonania wyboru oferty) bez podania przyczyny.
  5. Niniejsze postępowanie jako zamówienie sektorowe prowadzone jest na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 1 ppkt. c) Regulaminu udzielania zamówień publicznych sektorowych podprogowych z dnia 01.02.2010 roku obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarko Komunalnej
   Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim – bez zastosowania tego regulaminu, jak również zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – bez zastosowania przepisów tejże ustawy.
 
 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu (przelew na rachunek bankowy Zamawiającego), poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. - o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed zawarciem umowy.
Kwota zabezpieczenia będzie podlegała zwrotowi Wykonawcy w następujący sposób:
 1. 70% kwoty zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego,
 2. 30% kwoty zabezpieczenia – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
      W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w innej formie niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy), po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia protokółu odbioru końcowego.
8. Wadium: w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.
 
Zapraszam do złożenia oferty.
                                                                                                         
                                                                                                          ……………...
W załączeniu:
 1. formularz ofertowy (zał. nr 1),
 2. projekt umowy (zał. nr 2),
 3. wykaz osób (zał. nr 3),
 4. dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej (zał. nr 4).

   Na podstawie Decyzji nr GD.RET.070/23/D/2018.SB Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 24 kwietnia 2018r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 11 czerwca 2018 roku do 10 czerwca 2021 roku na terenie Nowego Miasta Lubawskiego

1) Zaopatrzenie w wodę - wszyscy odbiorcy

- stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c - 2,78 zł (bez VAT),  3,00 zł (z VAT)

- cena za 1 m3pobranej wody                   - 2,97 zł  (bez VAT),   3,21 zł (z VAT)

2) Odprowadzanie ścieków – wszyscy odbiorcy

- cena za 1 m3odprowadzonych ścieków  - 5,87 zł (bez VAT),    6,34 zł (z VAT)

 


Strona 1 z 5