Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty (61)

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie
Numer ogłoszenia: 282800 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 56 4742425, faks 56 4742352.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:http://bip.mpgknml.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie w zakresie : a) sprzedaż energii elektrycznej do obiektów będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie ; szacunkowe zużycie 820 458 kWh w okresie 12 miesięcy b) dostarczania energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy, c) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru, d) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, e) dokonania w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej , na podstawie załączonego do Umowy pełnomocnictwa, f) doprowadzenia do zawarcia przez Zamawiającego umowy sprzedaży z OSD, zgodnie z załączonym do Umowy pełnomocnictwem..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wykonawcy wnoszą wadium w wysokości 5000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    spełnia/nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    spełnia/nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    spełnia/nie spełnia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    spełnia/nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mpgknml.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:03.11.2015 godzina 14:00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie , pokój nr 2 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                                                            Maciej Przybylski

 

ZAŁĄCZNIKI :

 

1. SIWZ

2. Zalacznik Nr 1 - opis przedmiotu_ zamowienia-zuzycie energii

3. Zalacznik nr 2 - formularz oferty

4. Zalacznik nr 3 - formularz cenowy

5. Zalacznik nr 4 - osw. z art. 22

6. Zalacznik nr 5 - osw. z art. 24

7. Zalacznik nr 6 - wzor umowy

8. Zalacznik 6a - zal_nr 1 do umowy

9. Zalacznik nr 7 d-osw.grupy kapital

wtorek, 21 kwiecień 2015 07:53

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Napisane przez
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a,
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskiezawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :Dostawę ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym w formie leasingu operacyjnego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę wykonawcy :
 
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.   53-605 Wrocław , pl.Orląt Lwowskich 1
Wybrana oferta uzyskała w ocenie najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria,
a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
Punktacja złożonych ofert:

 

Nr

oferty

 

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium cena

Liczba punktów

w kryterium

 okres gwarancji

Łączna liczba

punktów

2

EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY  S.A.

  53-605 Wrocław , pl.Orląt Lwowskich 1

 

90,0

 

10,0

100,00

 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu ofert następujących wykonawców:
1)Oferta Nr 1- Millennium Leasing Sp. z o.o. ul.Żaryna 2a  02-593 Warszawa                                                                              
    Uzasadnienie faktyczne :
    Treść wzoru umowy załączonego do oferty nie odpowiada określonej w Rozdz. 21 treści Specyfikacji    
    Istotnych Warunków Zamówienia  : ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
    WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
    Uzasadnienie prawne :
    art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
    (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.)
2) Oferta Nr 3 -  TECHPOM Sp. z o.o.   Krzywonoś 21 , 06-516 Szydłowo     
    Uzasadnienie faktyczne :
    1.Oferta zawiera błąd w o obliczeniu ceny oferty polegający na zaoferowaniu ceny, która
       nie wynika z załączonego formularza ofertowego.
    2.Treść oferty nie odpowiada określonej w pkt 14.5 d) treści Specyfikacji Istotnych Warunków  
       Zamówienia. Brak wzoru umowy leasingowej.
       Uzasadnienie prawne :
       art.89 ust.1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
       (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.)                                                                                                

 

                                                                                        PREZES ZARZĄDU

                                                                                       Maciej Przybylski

Przedmiot zamówienia:

Dostawa ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym

 w formie leasingu operacyjnego

 

kod CPV  16700000-2 , 42410000-3 , 66100000-1

Zamawiający :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000294609 kapitał zakładowy 7.335.000,00 zł ,

tel.: 56 474 24 25, nr fax :  56 474 23 52

godziny pracy :   7:00 - 15:00

NIP : 877 144 88 43   ,   REGON : 280 260 847

http://bip.mpgknml.pl

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z A T W I E R D Z A M :

                                                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                                                                    Maciej Przybylski

 

                                                                               

   Nowe Miasto Lubawskie,10.04.2015r.                                                       

1.  ZAMAWIAJĄCY

     Zamawiający :

     Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000294609 kapitał zakładowy 7.335.000,00 zł ,

     tel.: 56 474 24 25, nr fax :  56 474 23 52

     godziny pracy :   7:00 - 15:00

     NIP : 877 144 88 43   ,   REGON : 280 260 847

     http://bip.mpgknml.pl

     e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

    2.  TRYB POSTĘPOWANIA

 2.1   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2.2   Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art.3 ust.1 pkt.1, art.7 ust.3, art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2.3   Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a)       Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) 

b)       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231),

 

3.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem zamówienia jest nabycie i przekazanie Zamawiającemu do odpłatnego korzystania w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 60 miesięcy od daty   podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w  ogólnych warunkach leasingu Wykonawcy, przedmiotu leasingu w postaci fabrycznie nowego ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowymna potrzeby własne. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia – tzn. minimalne wymagania techniczne i użytkowe ciągnika określa Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami  technicznymi ifunkcjonalnymi pod warunkiem, że nie będą one miały wpływu na wyższe koszty eksploatacji.

 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt.

  3.2  Leasing operacyjny zostanie udzielony na następujących warunkach:

1)       waluta: PLN,

2)       okres finansowania 60 miesięcy w równych ratach, bez wpłaty własnej,

3)       opłata manipulacyjna: 0%,

4)       koszty opłat i ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający,

5)       Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela we własnym zakresie

bez dodatkowych opłat i kosztów manipulacyjnych z tego tytułu lub przyjęcie oferty pakietu ubezpieczeniowego od Wykonawcy,

6)       koszty przeglądów i napraw w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający,

7)       koszt wykupu – 1%, wystawiona faktura musi zawierać wyszczególnienie ciągnikai odrębnie ładowacza czołowego,

      8)   opłaty leasingowe Zamawiający będzie wnosił w formie przelewu bankowego,

                             9)   Zamawiający nie będzie ponosił kosztów monitoringu płatności.

4.  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.  ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6.  OFERTY WARIANTOWE

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       Nie później niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

8.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

   a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia,

   b) posiadają wiedzę i doświadczenie,

   c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia

   d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia

8.2 Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale   

     technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych  podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tymcelu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

      W  przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 9.1 i 9.2 niniejszej SIWZ.

8.3 Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólną z zachowaniem wymagań określonych w pkt. 9.5 niniejszej SIWZ.

     Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów (wymienionych w pkt 9 niniejszej SIWZ) musi wynikać jednoznacznie, że w.w. warunki Wykonawca spełnił.          

     Nie spełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

8.4 Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego   zamawiający wykluczy :

1)       wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

2)       wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)       osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

               przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4)       spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)       spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)       spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)       osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)       podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

9)       wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką   komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka  zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie  skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r.  o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się  wyroku.

         11) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem  prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami                uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców  w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

          12) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania  ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

          13) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik  prowadzonego postępowania;

         14)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

         15)  należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

               o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.5 Zamawiający uzna ofertę wykonawcy wykluczonego za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

 

9.   DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa następujące dokumenty:

      a)  oświadczenie w trybie art.22 ust.1 pzp – załącznik Nr 4 do SIWZ:

9.2  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 5 do SIWZ;

b) oświadczenia o przynależności do grup kapitałowych – załącznik nr 6 do SIWZ

9.3.Oświadczenia wymienione w pkt 9.1-9.2 muszą być złożone w formie oryginału.

9.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę za granicą  zamiast oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

      składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

9.5.Oferta składana przez dwa lub kilka podmiotów, które występują wspólnie ( konsorcja ) musi spełniać następujące wymagania:

      a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, a takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wszystkich wykonawców i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, jako załącznikdo oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.

      b) najpóźniej w dniu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia wykonawcy składający ofertę wspólną, przedkładają umowę konsorcjum regulującą odpowiedzialność i zakres współpracy  każdego wykonawcy,

     c) każdy z uczestników konsorcjum dołączy do oferty oświadczenie, że w przypadku wyboru oferty, będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wobec zamawiającego na etapie realizacji zamówienia jak i z tytułu udzielonych gwarancji i rękojmi.

      d) każdy z wykonawców konsorcjum musi oddzielnie złożyć dokumenty i oświadczenia zawarte w pkt. 9.1 i 9.2 niniejszej SIWZ, pozostałe dokumenty wykonawcy złożą wspólnie.

 

10.   SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

10.1  Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane  na adres:

         Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.     

         ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie,

         fax : 56 474 23 52

         Zamawiający będzie żądał niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji faksem.

         Zamawiający nie dopuszcza formy porozumiewania się drogą elektroniczną, która stanowić może  jedynie narzędzie pomocnicze.

10.2  Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert , pod warunkiem, że wniosek o  wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.3 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej http://bip.mpgknml.pl

10.4  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

 

11.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest : - Marian Kasprowicz tel.  56 4742914 lub 606 786 573

 

12.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

       Wykonawcy nie wnoszą wadium.

 

13.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

13.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

14.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.1 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały.

14.3 Oferta i załączniki, a także miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

14.4 Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej na zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie i oznakowanej napisem „OFERTA -Dostawa ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym  w formie leasingu operacyjnego ”  z nazwą i adresem  wykonawcy.

14.5 Oferta powinna zawierać :

a)       formularz oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ,

b)       wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ  z folderem poglądowym pojazdu,

c)       oświadczenia i dokumenty określone w pkt 9 niniejszej SIWZ – załącznik Nr 4,5,6 do SIWZ,

d)       wzór umowy leasingowej.

       

15.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

15.1  Oferty należy składać wsekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie (pokój nr 2)

15.2 Termin składania ofert : do godz. 14:00 dnia 15 kwietnia 2015 r.

15.3 Oferty przesyłane pocztą nie będą rozpatrywane w przypadku dostarczenia ich po terminie określonym w pkt 15.2.

15.4 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

15.5 Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 15 kwietnia 2015 r. o godz. 14:30  w pokoju Nr 3 Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie.

 

16.   OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

16.1 Cenę oferty stanowią wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań, opłat oraz kosztów związanych z dostawą i leasingiem.

16.2 Cenę oferty należy określić cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem podatku VAT. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z przepisami  prawa, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

16.3 Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

16.4 Cenę oferty należy określić z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 

17.   INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.

 

18.   OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

18.1 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena i okres gwarancji.

18.2 Znaczenie kryterium; cena oferty – 90% , okres gwarancji liczony w miesiącach – 10%

18.3 Formuła oceny ofert w kryterium cena :     

Cno 

------- x 100 punktów x 90% = suma punktów

Coo

gdzie:

Cno – cena najniższa z ofert w zł   

Coo – cena oferty ocenianej  w zł

18.4 Formuła oceny ofert w kryterium okres gwarancji  :

Goo 

------- x 100 punktów x 90% = suma punktów

Glg

gdzie:

Goo – okres gwarancji  w ofercie ocenianej (ilość miesięcy)   

Glg – limit gwarancji ustalony przez zamawiającego (12 miesięcy)

18.4 W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta, która według formuły uzyska największą ilość punktów.

19.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM UMOWY PO WYBORZE OFERTY

19.1  Umowa zostanie zawarta w oparciu o  wzór umowy przedłożony przez Wykonawcę z uwzględnieniem warunków Zamawiającego określonych w pkt 21.2 niniejszej SIWZ.

19.2  Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z terminami określonymi w art. 94 ustawy Pzp nie później   jednak niż przed upływem terminu  związania ofertą.

19.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

20.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

        Wykonawca nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

21.   ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

21.1 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

21.2  Istotne postanowienia umowy, których zawarcia w przyszłej umowie wymaga Zamawiający:

Przedmiot umowy:

 1. Wykonawca dostarczy ciągnik kołowy z kabiną i ładowaczem czołowym 1 kpl.….…. (marka, model, typ) zgodnie z minimalnymi wymogami technicznymi i użytkowymi określonymi w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie ze złożoną ofertą.
 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt.

Termin realizacji zamówienia i czynności odbioru:

 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dostawie na minimum dwa dni przed jej realizacją.
 3. Odbiór jakościowy przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
 4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Wymagane warunki płatności:

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ofertą przetargową w następującej wysokości ………………………….
 2. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy będzie następowało sukcesywnie przez okres 60 miesięcy od daty zawarcia umowy na zasadach spłaty rat leasingowych.
 3. Zapłata miesięczna rat leasingowych będzie następowała zgodnie z harmonogramem spłat, który stanowi  załącznik nr  ……. do umowy, płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca.
 4. Leasing zostanie udzielony na następujących warunkach:

1)       waluta: PLN,

2)       okres finansowania 60 miesięcy w równych ratach, bez wpłaty własnej,

3)       opłata manipulacyjna: 0%,

            4)    koszty opłat i ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający,

            5)   Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela we własnym zakresie bez dodatkowych opłat i kosztów manipulacyjnych z tego tytułu lub przyjęcie oferty pakietu ubezpieczeniowego od Wykonawcy,

6)   koszty przeglądów i napraw w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający,

7)   koszt wykupu – 1%,wystawiona faktura musi zawierać wyszczególnienie ciągnika i odrębnie ładowacza czołowego,

8)   opłaty leasingowe Zamawiający będzie wnosił w formie przelewu bankowego,

            9)   Zamawiający nie będzie ponosił kosztów monitoringu płatności.

 

21.3  Zamawiający określa następujące warunki, w jakich dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy:

a)       zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

 b)   zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację  przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,

 c)   zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych  niezależnych od Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

 

22.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

        Wsprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) .

 

23.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

        Wykonawcom , których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI – środki ochrony prawnej tawy Pzp.

Załączniki do specyfikacji:

załącznik nr 1    opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2    formularz ofertowy

załącznik nr 3    formularz cenowy

załącznik nr 4    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 5    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

załącznik nr 6    oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych                                                                                                                          

załącznik nr 7 Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ

piątek, 10 kwiecień 2015 12:26

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ

Napisane przez

Nowe Miasto Lubawskie,10.04.2015r.

Zamawiający :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000294609 kapitał zakładowy 7.335.000,00 zł ,

tel.: 56 474 24 25, nr fax :  56 474 23 52

godziny pracy :   7:00 - 15:00

NIP : 877 144 88 43   ,   REGON : 280 260 847

http://bip.mpgknml.pl

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                                                                               Wszyscy wykonawcy

 

Nr sprawy : 224/2015

 

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ

 

dotyczy : przetargu nieograniczonego narealizację zamówienia pt: „Dostawa ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym w formie leasingu operacyjnego”

  W związku z pytaniami do SIWZ jednego z wykonawców udzielamy następujących

wyjaśnień :

 

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy leasingu w postaci weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową ?

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy leasingu w postaci weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową.

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczanie faktur drogą elektroniczną.

PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pokrycie kosztów związanych z rejestracja przedmiotu w odpowiednim wydziale komunikacji na podstawie odrębnej faktury VAT ? Koszt rejestracji nie zostanie uwzględniony w cenie oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na pokrycie kosztów związanych z rejestracja przedmiotu w odpowiednim wydziale komunikacji na podstawie odrębnej faktury VAT.Koszt rejestracji nie zostanie uwzględniony w cenie oferty.

PYTANIE NR 4

Czy Zamawiający będzie ponosił koszty podatku drogowego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę ? Koszt podatku drogowego nie zostanie uwzględniony w cenie oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie będzie ponosił kosztów podatku drogowego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

Ciągnik stanowiący przedmiot  zamówienia jest zwolniony z podatku drogowego.

PYTANIE NR 5

Czy Zamawiający może potwierdzić, że harmonogram spłat powinien obejmować 48 równych rat wynagrodzenia oraz dodatkowo wykup?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treść załącznika nr 3 do SIWZ.

Harmonogram spłat po zmianie obejmuje 60 równych rat wynagrodzenia oraz dodatkowo wykup.

PYTANIE NR 6

Czy Zamawiający może potwierdzić, że oferta oraz umowa powinny być skalkulowane na stałej stopie procentowej ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że oferta oraz umowa powinny być skalkulowane na stałej stopie procentowej.

PYTANIE NR 7

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty opłat wynikających z przepisów prawa, nieprzestrzegania postanowień umowy leasingu lub z tytułu usług realizowanych na rzecz Zamawiającego, na jego wniosek lub z jego winy w trakcie trwania umowy - np. Zamawiający może być obciążony opłatami w przypadku nieterminowego regulowania swoich zobowiązań (opłata za rozwiązanie/wznowienie umowy, odsetki za zwłokę, aneksy, opinie, wyrobienie nowych tablic, dowodu rejestracyjnego w przypadku zagubienia itp). Mogą one wystąpić w czasie trwania umowy, ale nie muszą i zależą tylko od dyscypliny płatniczej Zamawiającego. Dlatego nie można ich wliczyć w cenę oferty. Na mocy ustawy prawo zamówień publicznych interesy Zamawiającego są w sposób kompleksowy zabezpieczone, natomiast Wykonawca nie może zawrzeć umowy, która nie pozwala na należyte zabezpieczenie jego interesów. Czy Zamawiający dopuszcza zapłatę takich opłat ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty opłat wynikających z przepisów prawa, nieprzestrzegania postanowień umowy leasingu lub z tytułu usług realizowanych na rzecz Zamawiającego, na jego wniosek lub z jego winy w trakcie trwania umowy - np. Zamawiający może być obciążony opłatami w przypadku nieterminowego regulowania swoich zobowiązań (opłata za rozwiązanie/wznowienie umowy, odsetki za zwłokę, aneksy, opinie, wyrobienie nowych tablic, dowodu rejestracyjnego w przypadku zagubienia itp).

 

 

                                                                                                                            Prezes Zarządu 

ZAŁĄCZNIKI:

1.)  Zalacznik_nr_1_do_SIWZ-opis_przedmiotu_zamowienia.doc

2.)  Zalacznik_nr_2_do_SIWZ-Formularz_ofertowy.doc

3.)  Zmiana-Zalacznik_nr_3_do_SIWZ-FORMULARZ_CENOWY.doc

4.) Zalacznik_nr_4_do_SIWZ-oswiadczenie_art_24.doc

5.)  Zalacznik_nr_5_do_SIWZ-_oswiadczenie_art_22.doc

6.)  Zalacznik_nr_6_do_SIWZ-grupy_kapitalowe.doc

środa, 01 kwiecień 2015 13:12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Napisane przez

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym w formie leasingu operacyjnego
Numer ogłoszenia: 45313 - 2015; data zamieszczenia: 31.03.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 56 4742425, faks 56 4742352.
·         Adres strony internetowej zamawiającego:http://bip.mpgknml.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym w formie leasingu operacyjnego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawa ciągnika kołowego z kabiną i ładowaczem czołowym w formie leasingu operacyjnego I.RODZAJ POJAZDU 1 ciągnik kołowy z kabiną i ładowaczem czołowym kpl.1 fabrycznie nowy 2 rok produkcji 2015 3 przeznaczenie transport przyczep i współpraca z narzędziami oraz ładowaczem czołowym 4 marka i model oferowanego ciągnika załączyć zdjęcie lub folder oferowanego ciągnika II.KABINA 5 kolor kabiny ciemny czerwony 6 ilość drzwi 2 7 siedzenia fotel operatora i siedzenie pasażera z pasami bezpieczeństwa 8 komfort Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja 9 okna Uchylne okna boczne i tylne, szyberdach 10 światła robocze po 2 lampy robocze przednie i tylne, ostrzegawcza lampa błyskowa III.UKŁAD KIEROWNICZY 11 rodzaj mechanizm ze wspomaganiem 12 promień skrętu do 5,6m IV.UKŁAD HAMULCOWY 13 typ hamulec tarczowy,niezależny,mokry V.SILNIK 14 typ diesel 15 pojemność do 4500 cm3 16 moc min 105 KM , max 110 KM 17 zasilenie wtrysk elektroniczny VI.PRZENOSZENIE NAPĘDU 18 napęd 4x4 (4WD) 19 sprzęgło hydrauliczne 20 skrzynia biegów manualna VII.ŁADOWACZ CZOŁOWY 21 siła udźwigu min.1800 kg 22 wysokość unoszenia min. 3700 mm 23 siła zrywania min.2250 kg 24 możliwość zastosowania oprzyrządowania różnego typu 25 szerokość łyżki do materiałów sypkich min.2,0m 26 dostawa kompletny,w zestawie z ciągnikiem VIII.GWARANCJA 27 odległość serwisu max. 40 km 28 okres gwarancji min. 12 miesięcy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):16.70.00.00-2, 42.41.00.00-3, 66.10.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 3.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:Wykonawcy nie wnoszą wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    spełnia/nie spełnia
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    spełnia/nie spełnia
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    spełnia/nie spełnia
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    spełnia/nie spełnia
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
·         1 - Cena - 90
·         2 - Okres gwarancji - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mpgknml.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.04.2015 godzina 14:00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie , pokój nr 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:                                                                                                                                        
  Prezes Zarządu

Maciej Przybylski
poniedziałek, 16 luty 2015 09:27

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Napisane przez
                   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a,
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
Dostawę paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Działyńskich 8a
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie
 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę wykonawcy :
Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna
ul.Chemików 7
09-411 Płock
 
Wybrana oferta uzyskała w ocenie najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria,
a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
 
Punktacja złożonych ofert:
 
Nr
oferty
Nazwa i adres wykonawcy Liczba punktów
w kryterium cena
Łączna liczba
punktów
 
1
DGM paliwo sp. z o.o.
ul.Morska 10
75-221 Koszalin
97,84 97,84
 
2
Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna
ul.Chemików 7
09-411 Płock
100,00 100,00
 
 
 
 
 
                                                                                        PREZES ZARZĄDU
                                                                                       Maciej Przybylski
poniedziałek, 09 luty 2015 11:06

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ

Napisane przez
Nr sprawy : 114/2015
 
 
WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ
 
dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę  paliw płynnych do pojazdów i sprzętu                                
                będącego w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
                Sp. z o.o., ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie
 
 
             W związku z pytaniami do SIWZ jednego z wykonawców udzielamy następujących
wyjaśnień :
 
PYTANIE NR 1
Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych -akceptuje, aby były to karty mikroprocesowe  – i zaakceptuje aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy lub przedłożenia
wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty :
* 0 zł netto za kartę nową
* 10 zł netto za kartę wymienną ( na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych   
   danych dot. wymagań dodatkowych, etc.)
* w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto?
ODPOWIEDŹ:
Tak, Zamawiający akceptuje karty mikroprocesorowe i opłaty oraz termin wydania kart.
 
PYTANIE NR 2
Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę
o konieczności blokady kart z tytułu wyczerpania wartości zamówienia?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę
o konieczności blokady kart z tytułu wyczerpania wartości zamówienia.
 
PYTANIE NR 3
W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych, nie ogranicza zatem lokalizacyjnie Zamawiającego co do stacji paliw. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłączonej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność - dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej) ?
Przy powyższym informujemy, że nie wszystkie stacje Wykonawcy w kraju działają w systemie całodobowym, czy zatem Zamawiający akceptuje taką sytuację ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający akceptuje taką sytuację.
 
PYTANIE NR 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert, co najmniej na dzień 13.02.2015r, aby oferta dotarła do Państwa na czas ?
ODPOWIEDŹ:
Termin składania ofert wyznaczony na dzień 12.02.2015r. nie ulega zmianie.
 
 
                                                                                                                            Prezes Zarządu   Maciej Przybylski
środa, 04 luty 2015 11:47

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Napisane przez

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie
Numer ogłoszenia: 14873 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 56 4742425, faks 56 4742352.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie w okresie 3 lat od zawarcia umowy. 2.Szacunkowa ilość zamawianego paliwa w okresie realizacji zamówienia : a) benzyny bezołowiowej Pb 95 zgodnie z normą PN-EN228 w ilości ok. 8 000 litrów, b) oleju napędowego PN-EN 590 w ilości ok. 98 000 litrów Paliwo sprzedawane Zamawiającemu powinno spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1058 ). 3.Sprzedaż paliw odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, poprzez doraźne tankowanie paliw bezgotówkowo za pomocą kart paliwowych w miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie wnoszą wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • spełnia/nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • spełnia/nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • spełnia/nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • spełnia/nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy: 1) Konieczności zmiany umownego terminu i zakresu realizacji zamówienia z powodu: a) działania siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, b) przerwy w dostawach wynikających z konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, c) zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,w tym także urzędowa zmiana stawek podatku VAT 3) Zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od wykonawcy po uzyskaniu zgody zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mpgknml.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2015 godzina 14:00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
                                                                                                                                                          Prezes Zarządu
 Maciej Przybylski


ZAŁĄCZNIKI:

1. SIWZ

2. Załacznik do umowy-wykaz pojazdów

3. Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 do SIWZ-FORMULARZ CENOWY

5. Załącznik nr 3 do SIWZ- oświadczenie art.22

6. Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadc%09zenie art.24

7. Załącznik nr 6 do SIWZ-informacja wykonawcy

8. Załacznik nr 7 do SIWZ-grupy kapitałowe


poniedziałek, 02 luty 2015 09:15

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Napisane przez
Nr sprawy : 50/2015                                         
 
 
UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA
 
   Na podstawie art.93 ust.1 pkt 7 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie
unieważnia przed upływem terminu do składania ofert postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych , którego przedmiotem jest :
 
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie
 
 
 
 
                                                                                                              Prezes Zarządu
                                                                                                                    Maciej Przybylski
środa, 28 styczeń 2015 18:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy paliw płynnych

Napisane przez
Nowe Miasto Lubawskie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie w okresie 3 lat od zawarcia umowy.
Numer ogłoszenia: 11545 - 2015; data zamieszczenia: 27.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 56 4742425, faks 56 4742352.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie w okresie 3 lat od zawarcia umowy..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będących w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie w okresie 3 lat od zawarcia umowy. 2.Szacunkowa ilość zamawianego paliwa w okresie realizacji zamówienia : a) benzyny bezołowiowej Pb 95 zgodnie z normą PN-EN228 w ilości ok. 8 000 litrów, b) oleju napędowego PN-EN 590 w ilości ok. 98 000 litrów.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie wnoszą wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    spełnia/nie spełnia
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    spełnia/nie spełnia
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    spełnia/nie spełnia
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mpgknml.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2015 godzina 14:00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie , sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ.pdf
2
Załacznik do umowy-wykaz pojazdów
3
Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz_ ofertowy
4
Załącznik nr 2 do SIWZ-FORMULARZ_ CENOWY
5
Załącznik nr 3 do SIWZ- oświadcz_enie art.22
6
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadc_zenie art.24
7
Załącznik nr 5 do SIWZ- wzór umowy
8
Załącznik nr 6 do SIWZ-informacj_a wykonawcy
9
Załacznik nr 7 do SIWZ-grupy kapitałowe
1
0. Załącznik nr 8 do SIWZ - doświad_czenie