Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty (69)


Informacja dot. projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przyłączami i przepompowniami –Etap III”

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim  w dniu 12.10.2022 r. zakończyło zadanie pn.:”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przyłączami i przepompowniami –Etap III”. Całkowita wartość projektu wyniosła 656 464,12 zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowiły 533 710,67 zł. Kwota pożyczki wyniosła 480 339,60 zł co stanowi 90% wydatków kwalifikowanych.
Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania obejmował budowę kanałów sanitarnych, w tym przewodów grawitacyjnych-kolektorów z rur PCV dn 200 o długości 528,0 mb oraz przewodów grawitacyjnych na przyłącza z rur PCV dn 160 o długości 30,0 mb. Ogólna długość rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 558,0 mb. Prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i zostały zakończone we właściwym terminie. Celem przedmiotowego zadania było wyposażenie rejonu ulicy Kamionki w sprawny system kanalizacji sanitarnej co w przyszłości będzie miało wymierny wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego.
                                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                                           Maciej Przybylski
 
Korzystamy z dofinansowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 
 
Informacja dot. projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przyłączami i przepompowniami –Etap III”
 
Dnia 06 października 2022 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została podpisana umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn.:”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim wraz z przyłączami i przepompowniami –Etap III”. Całkowita wartość projektu wynosi 656 464,12 zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowią 533 710,67 zł. Kwota pożyczki wynosi 480 339,60 zł co stanowi 90% wydatków kwalifikowanych.
Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania obejmuje budowę kanałów sanitarnych, w tym przewodów grawitacyjnych-kolektorów z rur PCV dn 200 o długości 528,0 mb oraz przewodów grawitacyjnych na przyłącza z rur PCV dn 160 o długości 30,0 mb. Ogólna długość rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 558,0 mb. Celem przedmiotowego zadania jest wyposażenie rejonu ulicy Kamionki w sprawny system kanalizacji sanitarnej co w przyszłości będzie miało wymierny wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego.
                                                                                                                           
 
                                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                                           Maciej Przybylski
 
Korzystamy z dofinansowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 
Informacja dot. projektu pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 4 w rejonie komunalnego ujęcia wody podziemnej w Nowym Mieście Lubawskim”
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim  w dniu 09.02.2022 r. zakończyło zadanie pn.: ” Wykonanie otworu studziennego nr 4 w rejonie komunalnego ujęcia wody podziemnej w Nowym Mieście Lubawskim”. Całkowita wartość projektu wyniosła 215 505,84 zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowiły 175 208,00 zł. Kwota pożyczki wyniosła 140 166,40 zł co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych.
W ramach przedmiotowego zadania wykonano otwór studzienny nr 4 w rejonie komunalnego ujęcia wody podziemnej w Nowym Mieście Lubawskim wspomagający w przypadku zwiększonego poboru wody dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego. Realizacja przedmiotowej inwestycji zapewni bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Planowana inwestycja pozwoli na włączenie do eksploatacji odwiertu nr 4 o spodziewanej wydajności Qmax= 92,0 m3/h.  
 
 
                                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                                           Maciej Przybylski
 
Korzystamy z dofinansowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 

Informacja dot. projektu pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 4 w rejonie komunalnego ujęcia wody podziemnej w Nowym Mieście Lubawskim”
                           
Dnia 27 października 2021 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została podpisana umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: ” Wykonanie otworu studziennego nr 4 w rejonie komunalnego ujęcia wody podziemnej w Nowym Mieście Lubawskim”.
Całkowita wartość projektu wynosi 215 505,84  zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowią  175 208,00 zł. Kwota pożyczki wynosi 140 166,40  zł co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych.
Celem przedmiotowego zadania jest wykonanie otworu studziennego nr 4 w rejonie komunalnego ujęcia wody w Nowym Mieście Lubawskim wspomagającego w przypadku zwiększonego poboru wody dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego.
Realizacja przedmiotowej inwestycji zapewni bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Planowana inwestycja pozwoli na włączenie do eksploatacji odwiertu nr 4 o spodziewanej wydajności Qmax= 92,0 m3/h.  
 
                                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                                           Maciej Przybylski
 
Korzystamy z dofinansowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
  
Informacja dot. projektu pn. „Wykonanie zagospodarowania odwiertu nr 2 studni głębinowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Piastowskiej”
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim  w dniu 07.06.2021 r. zakończyło zadanie pn.: ” Wykonanie zagospodarowania odwiertu nr 2 studni głębinowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Piastowskiej”. Całkowita wartość projektu wyniosła 238 165,95 zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowiły 193 630,85 zł. Kwota pożyczki wyniosła 116 178,51 zł co stanowi 60% wydatków kwalifikowanych.
W ramach przedmiotowego zadania zagospodarowano nieczynny odwiert głębinowy nr 2 w ul. Piastowskiej i włączono go do eksploatacji dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego. Zrealizowano zakres rzeczowy robót obejmujący wykonanie obudowy odwiertu głębinowego z kręgów betonowych wraz z uzbrojeniem w armaturę oraz urządzenie strefy ochrony sanitarnej.
Realizacja przedsięwzięcia poprawi warunki hydrauliczne pracy nowomiejskiej sieci wodociągowej oraz ograniczy wahania ciśnienia w jej układzie, a także pozytywnie wpłynie na zwiększenie funkcjonalności i zasięgu oddziaływania infrastruktury wodociągowej.
 
                                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                                           Maciej Przybylski
 
Korzystamy z dofinansowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 
 
 

Informacja dot. projektu pn. „Wykonanie zagospodarowania odwiertu nr 2 studni głębinowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Piastowskiej”
 
Dnia 11 maja 2021 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Nowym Mieście Lubawskim, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została podpisana umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: ” Wykonanie zagospodarowania odwiertu nr 2 studni głębinowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Piastowskiej”.
Całkowita wartość projektu wynosi 238 165,95 zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowią 193 630,85 zł. Kwota pożyczki wynosi 116 178,51 zł co stanowi 60% wydatków kwalifikowanych.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie nieczynnego odwiertu głębinowego nr 2 w ul. Piastowskiej i włączenie go do eksploatacji dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego. Zakres robót obejmuje wykonanie obudowy odwiertu głębinowego z kręgów betonowych wraz z uzbrojeniem w armaturę oraz urządzenie strefy ochrony sanitarnej.
Realizacja przedsięwzięcia poprawi warunki hydrauliczne pracy nowomiejskiej sieci wodociągowej oraz ograniczy wahania ciśnienia w jej układzie, a także pozytywnie wpłynie na zwiększenie funkcjonalności i zasięgu oddziaływania infrastruktury wodociągowej.
 
                                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                                           Maciej Przybylski
 
Korzystamy z dofinansowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 
                                 Na podstawie Decyzji nr GD.RZT.70.62.23.2021/D.KR Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 30 marca 2021r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków obowiązujące od 29 kwietnia 2021 roku do 28 kwietnia 2024 roku na terenie Nowego Miasta Lubawskiego:
 
1) Zaopatrzenie w wodę - wszyscy odbiorcy
Tabela. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Lp. Grupa taryfowa Rodzaj opłaty Cena / stawka netto w okresie obowiązywania nowej taryfy Jednostka miary
od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
1 W (Wszyscy odbiorcy) cena za dostarczoną wodę 3,15 3,24 3,26 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 2,96 3,05 3,08 zł/m-c/ wodomierz
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, do taryfowych cen i stawek opłat Przedsiębiorstwo dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.
 
2) Odprowadzanie ścieków – wszyscy odbiorcy
Tabela. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Lp. Grupa taryfowa Rodzaj opłaty Cena / stawka netto w okresie obowiązywania nowej taryfy Jednostka miary
od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
1 S – Wszyscy dostawcy cena za odprowadzone ścieki 6,42 6,47 6,48 zł/m3
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, do taryfowych cen i stawek opłat Przedsiębiorstwo dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.
                                                                                                  


                                                                                                  
wtorek, 20 październik 2020 14:23

ZAPYTANIE OFERTOWE

Napisane przez

Dotyczące badania sprawzdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o.

 

poniedziałek, 18 listopad 2019 19:13

Informacja o złożonych ofertach

Napisane przez
Strona 1 z 5