Super User

Super User

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a,
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na :
 
Dostawę samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego
Czytaj....

Zaproszenie do złożenia oferty
            Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dot. przebudowy urządzeń oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Żwirki i Wigury, dz. Nr 86/2 w Nowym Mieście Lubawskim.

Zaproszenie do złożenia oferty


1) Załącznik nr 1 do zaproszenia

2) załącznik nr 2 do zaproszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego
Numer ogłoszenia: 242251 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Załącznik 1 SIWZ-leasing samochód

Załącznik 2 Załacznik Nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 3 Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz ofertowy

Załącznik 4 Załącznik nr 3 do SIWZ-FORMULARZ CENOWY

Załącznik 5 Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie art.22

Załącznik 6 Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art.24

 
Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa ciepła z kotłowni będących w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie
Numer ogłoszenia: 182997 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
czytaj całość...
niedziela, 26 sierpień 2012 11:23

Dostawa ciepła z kotłowni

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa ciepła z kotłowni będących w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie
Numer ogłoszenia: 182997 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 56 4742425, faks 56 4742352.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgknml.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciepła z kotłowni będących w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciepła z kotłowni będących w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie w sezonie 2012/2013 przez okres 12 miesięcy. Szacunkowa ilość zamawianego ciepła w okresie realizacji zamówienia wynosi 10 400 GJ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie wnoszą wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    spełnia/nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    spełnia/nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    spełnia/nie spełnia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    spełnia/nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający określa następujące warunki, w jakich dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy: a) działania siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: trzęsienie ziemi,powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz akty terroryzmu lub wandalizmu, b) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,w tym także urzędowa zmiana stawek podatku VAT d) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od wykonawcy po uzyskaniu zgody zamawiającego, e) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawia- jący może odstąpić od umowy w całości lub w części, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomo- ści o tych okolicznościach. 2.Umowa może zostać rozwiązana w całości lub w części w każdym czasie na zasadzie porozumienia Stron lub z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 3.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku: a) ogłoszenia upadłości Wykonawcy , b) powtarzających się z winy Wykonawcy - co najmniej trzykrotnie w ciągu kwartału przypadków braku dostaw ciepła przez okres dłuższy niż 6 godzin, c) powtarzającego się co najmniej trzykrotnie naruszania przez Wykonawcę postanowień umowy lub OWDC. 4.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w przypadku: a) zalegania przez Zamawiającego z jakimikolwiek płatnościami wobec Sprzedawcy przez okres dłuższy niż 60 dni, b) powtarzającego się co najmniej trzykrotnie naruszania przez Zamawiającego postanowień umowy lub OWDC

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mpgknml.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2012 godzina 14:00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie - pokój nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

wtorek, 21 sierpień 2012 11:19

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                                                                                Nowe Miasto Lubawskie, dnia 20.08.2012r.

 

 

 

 

Nr sprawy : 838/2012

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

 

 

                       Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a,

13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego  numer ogłoszenia: 170337 - 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012 na :

 

Dostawę ciepła do obiektów

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Działyńskich 8a, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

 

U N I E W A Ż N I O N O

 

Uzasadnienie faktyczne :

Opis przedmiotu zamówienia zawiera błąd w określeniu ilości zamówionego ciepła.

 

Uzasadnienie prawne :

Art.93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.)

 

                                                                                         PREZES  ZARZĄDU

                                                                                         Maciej Przybylski

niedziela, 22 kwiecień 2012 15:47

Finanse i majątek

Finanse i majątek