Super User

Super User

niedziela, 22 kwiecień 2012 15:46

Kontakt

Kontakt

czwartek, 15 listopad 2012 12:46

Zamówienia publiczne

1

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a,
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na :
 
Dostawę samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego
Czytaj....2

Zaproszenie do złożenia oferty
            Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dot. przebudowy urządzeń oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Żwirki i Wigury, dz. Nr 86/2 w Nowym Mieście Lubawskim.

Zaproszenie do złożenia oferty


1) Załącznik nr 1 do zaproszenia

2) załącznik nr 2 do zaproszenia

3

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego
Numer ogłoszenia: 9713 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Załącznik 1 Ogłoszenie

Załącznik 2 SIWZ-leasing samochód

Załącznik 2A Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ - BIP.doc

Załącznik 2B Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ - BIP

Załącznik 2C Wyjaśnienie Nr 3 do SIWZ - BIP

Załącznik 3 Załacznik Nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 4 Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz ofertowy

Załącznik 5  Załącznik nr 3 do SIWZ-FORMULARZ CENOWY

Załącznik 6 Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie art.22

Załącznik 7 Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art.244

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego
Numer ogłoszenia: 242251 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Załącznik 1 SIWZ-leasing samochód

Załącznik 2 Załacznik Nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 3 Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz ofertowy

Załącznik 4 Załącznik nr 3 do SIWZ-FORMULARZ CENOWY

Załącznik 5 Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie art.22

Załącznik 6 Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art.24
5

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim– końcowy etap (obszar nr 2)" prowadzonego na podstawie Regulaminu obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o

Szczegóły 

 


6

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w Nowym Mieście Lubawskim" prowadzonego na podstawie Regulaminu obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Szczegóły 


7

Przetarg nieograniczony na dostawę ciepła do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

1.   Ogłoszenie o zamówieniu

2.   SIWZ

ZAŁĄCZNIKI:

zał.nr 1 do umowy-OWDC.pdf

 zał.nr 2 do umowy-moc zamówiona.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ-FORMULARZ CENOWY.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ- oświadczenie art.22 ust.1.pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie art.24.pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie.pdf

Zal._nr 6_do_SIWZ_umowa-dostawa_ciepla.pdf

 

czwartek, 31 maj 2012 11:46

Ogłoszenia i komunikaty

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa ciepła z kotłowni będących w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie
Numer ogłoszenia: 182997 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

czytaj całość...

niedziela, 22 kwiecień 2012 15:45

Regulamin organizacyjny

 

Załącznik do Uchwały Nr 56/2008

 Zgromadzenia Wspólników

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

z dnia 29.04.2008

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku uchwały Nr XIV/82/07 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i w dniu 24 grudnia 2007r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie pod nr KRS 0000294609

 

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Nowe Miasto Lubawskie.

Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polski i za granicą.

Spółka na obszarze swego działania może powoływać własne oddziały i zakłady dla prowadzenia działalności będącej przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, a także uczestniczyć w innych spółkach.

 

§ 3

Spółka posiada osobowość prawną i działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych.


 

§ 4

 

Przedmiotem działania Spółki jest:

 

1)    gospodarka mieszkaniowa,

 

2)    oczyszczanie terenu miasta poprzez wywóz nieczystości stałych i płynnych,

 

3)    oczyszczanie ulic i chodników,

 

4)    prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej,

 

5)    prowadzenie gospodarki ciepłowniczej.

 

 

 

§ 5

 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony .

 

 

 

§ 6

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.153.000,00zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 7153 (siedem tysięcy pięćdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 1.000,00zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.

 

 

 

§ 7

 

l. Wszystkie udziały w Spółce zostają objęte przez Gminę Miasto Nowe Miasto Lubawskie jako jedynego Wspólnika.

 

2.Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

 

 

 

II. Organy Spółki

 

 

 

§ 8

 

Organami Spółki są :

 

1)    Zgromadzenie Wspólników,

 

2)     Rada Nadzorcza,

 

3)    Zarząd.

 

 

 

§ 9

 

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników wykonuje Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego.

 

 

 

§ 10

 

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki, a do jego kompetencji, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach ustawowych oraz Akcie Założycielskim należy:

 

1)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok ubiegły i udzielanie absolutorium członkom Władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

  

 1)    powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,

2)    wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu, wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim użytkowania,

3)    zmiana Aktu Założycielskiego, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

4)    połączenie Spółek,

5)    rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatora,

6)    umorzenie udziałów,

7)    wyrażenie zgody na przestąpienie do Spółki nowych wspólników

8)    zwrot dopłat,

9)    powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

10)         ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

11)         ustalenie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki,

12)         wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziału,

13)         zatwierdzenie na wniosek Zarządu regulaminu organizacyjnego Spółki oraz   regulaminu Zarządu.

 

§ 11

 

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

2. Zgromadzenie Wspólników są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem spraw, co do których przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Akt Założycielski przewidują surowsze warunki podjęcia uchwał.

3. W Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.

4. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki bądź o pociągniecie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

 

§ 12

 

Zgromadzenie Wspólników uchwala swój regulamin określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad.

 

§ 13

 

Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki. Kadencja Rady trwa trzy lata.

 

§ 14

 

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków powoływanych przez


Zgromadzenie Wspólników

2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje Zgromadzenie Wspólników.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście.

4. Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

 

§ 15

 

1. Każdy z członków Rady Nadzorczej może wykonywać samodzielnie prawo  nadzoru i kontroli tylko na podstawie uchwały Rady.

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,

2) badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat co do zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,

3) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,

4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z wyników badania sprawozdania Zarządu,

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

 

§ 16

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady.

Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

 

§ 17

 

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.

 

§ 18

 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu.

 

§ 19

 

Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów w


 głosowaniu tajnym. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

 

§ 20

 

 

Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

 

§ 21

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.

 

§ 22

 

Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 

§ 23

 

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.

 

§ 24

 

Prezes Zarządu powinien wstrzymać się z rozstrzygnięciem spraw dotyczących interesów jego osoby, małżonka, krewnych lub powinowatych, jeżeli zachodzi sprzeczność z interesami Spółki. Sprawę taką rozpatrzy Rada Nadzorcza.

 

§ 25

 

Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody udziela organ uprawniony do powołania Zarządu, tj. Rada Nadzorcza.

 

§ 26

 

Poza sprawami określonymi Aktem Założycielskim oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych do obowiązków Zarządu należy :


 

1)    realizowanie uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej,

 

2)    opracowywanie i realizacja planów gospodarczych, finansowych, inwestycyjnych, rozwojowych i programowanie działalności przedsiębiorstwa Spółki,

 

3)     zarządzanie majątkiem Spółki,

 

4)    ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Spółki,

 

5)    składanie sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa organom Spółki,

 

6)    zawieranie umów na różne formy usług i czynności związanych z działalnością przedsiębiorstwa Spółki,

 

7)     opracowywanie struktury organizacyjnej Spółki i zakresu czynności poszczególnych komórek organizacyjnych,

 

8)    zabezpieczenie obsługi organizacyjnej działalności Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

 

 

 

§ 27

 

 

 

Szczegółowe zasady działalności Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

 

 

 

III. Szczegółowy zakres obowiązków

 

 

 

Prezes Zarządu

 

 

 

§ 28

 

 

 

Prezes Zarządu :

 

1)    kieruje całokształtem spraw Zarządu i przedsiębiorstwa Spółki,

 

2)    opracowuje organizację przedsiębiorstwa Spółki i zakresy działalności poszczególnych komórek organizacyjnych,

 

3)    sprawuje kierownictwo nad stanowiskami i kierownikami komórek organizacyjnych,

 

4)    występuje z wnioskami, projektami, opiniami dotyczącymi działalności Spółki,

 

5)    podejmuje uchwały, decyzje i wydaje akty regulujące zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki,

 

6)    podejmuje decyzje w sprawach zatrudnienia i gospodarki funduszem płac przedsiębiorstwa Spółki,

 

7)    przedstawia i proponuje Zgromadzeniu Wspólników utworzenie określonych funduszy przedsiębiorstwa,

 

8)    ustala politykę kadrową przedsiębiorstwa,

 

9)    ustala politykę w zakresie gospodarki ekonomiczno-finansowej, materiałowej, produkcji, sprzedaży energii i usług, działań inwestycyjnych i programowania poszczególnych gałęzi działalności przedsiębiorstwa Spółki,

 

10)   wykonuje uchwały Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej dotyczące Zarządu i przedsiębiorstwa Spółki,

 


 

1)       na ręce Prezesa Zarządu wpływa korespondencja przysyłana do przedsiębiorstwa, którą sygnuje na poszczególne komórki organizacyjne Spółki,

 

2)       podległość organizacyjną poszczególnych komórek przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

Kierownik zespołu, Zastępca Dyrektora ds. technicznych, kierownik działu, kierownicy komórek organizacyjnych, samodzielne stanowiska - zwani dalej kierownikami.

 

 

 

§ 29

 

 

 

Do ogólnych obowiązków kierownika i pracowników na samodzielnych stanowiskach należy:

 

1)       organizowanie i kierowanie całokształtem pracy podległej komórki organizacyjnej,

 

2)       znajomość przepisów dotyczących zakresu pracy komórki, przestrzeganie i kontrolowanie ich wykonania w swojej działalności,

 

3)       załatwianie bezpośrednich spraw, które wynikają z powierzonego im zakresu czynności lub zleconych od bezpośredniego przełożonego,

 

4)       przekazywanie do wiadomości i wykonania podległym pracownikom instrukcji, zarządzeń, uchwał, poleceń przełożonych oraz systematyczne instruowanie podległego zespołu w zakresie prac komórki organizacyjnej,

 

5)       przydzielanie pracy, udzielanie w miarę potrzeb wskazówek, bieżąca kontrola i ocena wywiązywania się z obowiązków przez podległych pracowników oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów,

 

6)       analiza i ocena zadań wykonywanych przez podległych pracowników,

 

7)       bieżące informowanie pracowników o problemach pracy przedsiębiorstwa Spółki,

 

8)       wyznaczanie spośród pracowników swojego zastępcy na czas nieobecności oraz zastępstwa wszystkich pracowników w czasie ich urlopów.

 

 

 

§ 30

 

 

 

1. Kierownik komórki organizacyjnej ponosi odpowiedzialność przed przełożonym za całokształt spraw objętych zakresem działania komórki a w szczególności za należytą i terminową realizację zadań oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących danej komórki organizacyjnej.

 

2. Kierownik nie może się uchylać od podejmowania decyzji i wydawania poleceń w ramach określonych obowiązków i powierzonych uprawnień zgodnie z interesami przedsiębiorstwa Spółki.

 

 

 

§ 31

 


 

Do uprawnień kierownika należy:

 

1)    dysponowanie środkami przydzielonymi komórce którą kieruje,

 

2)    wydawanie opinii o kandydatach na pracowników komórki, przedkładanie przełożonemu wniosków o przeszeregowanie pracowników wyróżniających się, wnioskowanie w sprawach pracowniczych o zwolnienie pracowników nie nadających się do pracy, o nagradzanie i karanie pracowników.

 

 

 

 

 

Pracownicy

 

§ 32

 

 

 

1.      Pracownik odpowiada przed bezpośrednim przełożonym za całokształt prac i obowiązków przez niego wykonywanych, a w szczególności za należytą i terminową realizację zadań określonych w zakresie czynności lub przewidzianych dla danego stanowiska pracy oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących jego pracy.

 

2.      Do obowiązków każdego pracownika należy:

 

1)    umiejętne, terminowe i fachowe wykonanie prac na powierzonym odcinku w zakresie zarówno podstawowych czynności jak również dodatkowych,

 

2)    szczegółowa znajomość instrukcji, zaleceń, regulaminów dotyczących powierzonego odcinka pracy,

 

3)    ogólna znajomość działania komórki organizacyjnej jak również całego przedsiębiorstwa Spółki,

 

4)    informowanie przełożonego o trudnościach występujących na powierzonych odcinkach pracy, których pracownik sam nie potrafi lub nie ma możliwości usunąć,

 

5)     każdy pracownik przedsiębiorstwa w zakresie swoich praw i obowiązków działa na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, poleceń, zarządzeń uchwał i wytycznych bezpośredniego przełożonego i ponosi odpowiedzialność za wykonaną pracę, ochronę własności przedsiębiorstwa Spółki.

 

3.      Do uprawnień pracownika należy:

 

1)    zgłaszanie przełożonemu - kierownikowi komórki potrzeb w zakresie pełnienia powierzonych obowiązków,

 

2)     zwracanie się do kierownika (we właściwym czasie) o pomoc w pokonywaniu trudności, których sam nie może rozwiązać,

 

3)     zwracanie się do przełożonego wyższego stopnia drogą służbową w sprawach spornych lub nie rozstrzygniętych przez bezpośredniego przełożonego,

 

4)    inne uprawnienia przekazane przez przełożonego.

 

 


IV. Zasady współpracy

§33

 

1.     Zatwierdzany przez Zarząd zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa właściwość tych komórek do załatwiania spraw i zadań samodzielnie lub przy współpracy innych komórek organizacyjnych.

2.      Dla zapewnienia koordynacji działalności przedsiębiorstwa Spółki oraz zabezpieczenia przed wykonywaniem tych samych czynności w różnych komórkach organizacyjnych wszystkie komórki organizacyjne są zobowiązane ze sobą współpracować. Przez współpracę należy rozumieć obowiązek wspólnego opracowania i załatwiania spraw kompleksowych wynikających z zakresu działania innych stanowisk. Wiodącego w w/w sprawie wyznacza Prezesa Zarządu.

3.     Współdziałanie między komórkami odbywa się na zasadzie współpracy a nie zależności służbowej.

4.     Udział przedstawicieli związków zawodowych i innych organizacji w zespołach, komisjach itp. ma charakter doradczy.

5.     Decyzje podjęte w zastępstwie lub za właściwe komórki organizacyjne np. w celu przyspieszenia sprawy, lub innych ważnych przyczyn czy poleceń przełożonego powinny być natychmiast przekazane zainteresowanym komórkom organizacyjnym lub osobom kompetentnym.

6.     W przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy zachowanie drogi służbowej mogłoby narazić przedsiębiorstwo Spółki lub inną osobę na szkodę, każdy pracownik zobowiązany jest przedsięwziąć środki niezbędne do załatwienia sprawy.

O powziętej decyzji z pominięciem drogi służbowej bezzwłocznie należy zawiadomić właściwego kierownika lub przełożonego.

 

V. Zasady dotyczące pracy przedsiębiorstwa Spółki

 

§ 34

Wprowadzenie do pracy

1.     Nowoprzyjęty pracownik otrzymuje od osoby prowadzącej sprawy pracownicze  dowód pobrania należnej na danym stanowisku pracy odzieży roboczej.

2.     Każdy kierownik komórki organizacyjnej ma obowiązek nowoprzyjętemu pracownikowi udzielić dokładnych i szczegółowych informacji i wyjaśnień o istocie i zakresie jego przyszłych obowiązków i uprawnień.

Powinien udzielić mu niezbędnych instrukcji bhp i p.poż. oraz zapoznać z obowiązującymi przepisami prawnymi.

3.     Szczegółowy zakres obowiązków pracownika powinien zawierać imię i nazwisko pracownika, określone stanowisko służbowe, podporządkowanie służbowe oraz wyliczenie powierzonych do wykonania obowiązków, zakres odpowiedzialności i uprawnień.


§35

Przyjmowanie i zdawanie funkcji

1.     Przyjmowanie funkcji od poprzednika i zdawanie jej następcy odbywa się protokolarnie zgodnie z zasadą przekazywania agend.

2.     Każdy pracownik obejmując swoje stanowisko ma obowiązek zapoznać się dokładnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami, zasadami współpracy oraz przepisami bhp i p. poż.

3.     Każdy pracownik zobowiązany jest ponadto znać przepisy prawne a w szczególności w tym zakresie w jakim jest to wymagane na jego stanowisku pracy.

 

§ 36

Urlopy

1.     Do końca lutego każdego roku kierownicy komórek organizacyjnych składają do pracownika prowadzącego sprawy pracownicze plan urlopów wypoczynkowych na cały rok dla wszystkich pracowników, a po uzyskaniu akceptacji zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów. Urlopy nie mogą zakłócać pracy komórek organizacyjnych.

2.     Przed rozpoczęciem urlopu pracownik powinien zakończyć wszystkie prace a w szczególności te , których termin przypada przed rozpoczęciem urlopu lub w trakcie i które mogą zakłócić tok prac przedsiębiorstwa Spółki. Prace długoterminowe lub wymagające zakończenia w czasie urlopu należy przekazać osobie zastępującej.

 

§ 37

Ład i porządek.

1. Każdy pracownik jest zobowiązany do:

1)    zachowania ładu i porządku na stanowisku pracy i w jego otoczeniu,

2)    punktualności rozpoczynania i kończenia pracy oraz przestrzegania dyscypliny pracy.

2. Każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku:

1)     nieprzestrzegania przepisów bhp i p.poż.,

2)     nie utrzymania porządku i ładu na stanowisku pracy,

3)     uszkodzenia powierzonego jego pieczy mienia przedsiębiorstwa Spółki.

3. Zebrania, narady, konferencje pracowników nie mające bezpośredniego związku z pracą w przedsiębiorstwie powinny odbywać się po zakończonej pracy.

4. Zezwolenia na organizację wszystkich zebrań na terenie przedsiębiorstwa wydaje Prezes Zarządu.

 

§ 38

Zagadnienia organizacyjne

1. Pracownicy zobowiązani są do archiwowania dokumentów zgodnie z poleceniami i instrukcjami obowiązującymi w przedsiębiorstwie Spółce.

2. Informacje o działalności przedsiębiorstwa Spółki, instrukcje, dokumenty


organizacyjne prowadzi i gromadzi stanowisko d/s pracowniczych i administracyjnych.

3. Informacji prasowych i wywiadów dla dziennikarzy na temat przedsiębiorstwa Spółki udziela wyłącznie Prezes Zarządu.

 

§ 39

 

1. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonane przez Zarząd w formie uchwał zatwierdzonych przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest schemat organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.

  

 

 

 

niedziela, 22 kwiecień 2012 15:45

Akt Założycielski

Tekst jednolity aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 3 grudnia 2007 roku

z uwzględnieniem zmian z dnia: 12 września 2008 roku oraz z dnia 14 stycznia 2011 roku.

 

  

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1. Stawająca oświadcza, że działając na podstawie uchwały Nr XIV/82/07Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 listopada 2007 roku, w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Nowym Mieście Lubawskim w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997 roku, poz. 43 ze zm.) przekształca zakład budżetowy – Miejski Zakład Komunalny w Nowym Mieście Lubawskim w jednoosobową spółkę gminy, zwaną dalej Spółką.-----------

§ 2.1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.---------------------------

2. Spółka może używać skróconej nazwy „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”.---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3. Siedzibą Spółki jest Nowe Miasto Lubawskie, województwo warmińsko – mazurskie. Lokal Spółki mieści się w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Działyńskich nr 8a (osiem „a”).---

§ 4.1. Spółka wchodzi w prawa i obowiązki Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim, a pracownicy tego zakładu stają się z chwilą zarejestrowania Spółki jej pracownikami. 

     2. Spółka kontynuować będzie działalność Miejskiego Zakładu Komunalnego w zakresie gospodarki mieszkaniowej, oczyszczania terenu


miasta poprzez wywóz nieczystości stałych i płynnych, oczyszczania ulic i chodników, prowadzenie gospodarki wodno – ściekowej


i ciepłowniczej.----------------

3. Spółka zapewnia ciągłość działalności wykonywanej przez Zakład.------

4. Likwidacja Zakładu nastąpi z dniem wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ------------------------------------------------------------------------------

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.------------------------------------

§ 6.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polski i za granicą. ----------

2. Spółka na obszarze swego działania może powoływać własne oddziały i zakłady dla prowadzenia działalności będącej przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, także uczestniczyć w innych spółkach.--------------------------------------------------------------------------

 

PRZEDMIOT  DZIAŁALNOŚCI  SPÓŁKI

 

§ 7. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:      

- PKD 35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----------------------------------------------------------------------

- PKD 36 - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,---------------------------------------------

- PKD 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,----------------------------------------------

- PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,----------------------------------------------------------------------------------------------------

- PKD 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,----------------------------------------------------------------------------------------------------

- PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,---------------------------

- PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,------------------

- PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne,---------------------------------------------------

- PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,--------------------------------

- PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,--------

- PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,--------------------------

- PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni..--------------------------------------------------------------------------------------------

 

KAPITAŁ  ZAKŁADOWY

 

§ 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.196.000,00 zł (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 7196 (siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.-------------------------------------------------------------

2. Wszystkie udziały w Spółce obejmuje Gmina Miasto Nowe Miasto Lubawskie jako jedyny Wspólnik.-----------------------------------------------------------------------------------------

3. Udziały są równe i niepodzielne.-------------------------------------------

4. Każdy ze Wspólników może mieć więcej udziałów niż jeden.------------

5. Udział może być umorzony.------------------------------------------------

§ 9. Gmina Miasto Nowe Miasto Lubawskie w wyniku przekształcenia wnosi na pokrycie kapitału zakładowego:-------------------------------------------------------------------------------------

- składniki mienia przekształconego zakładu budżetowego w Spółkę, które stają się majątkiem Spółki, 

- prawo zarządu gruntów przekształconego zakładu budżetowego w Spółkę, które staje się prawem użytkowania wieczystego Spółki.-------------------------------------------------------------------------------

§ 10.1. Kapitał zakładowy Gmina Miasto Nowe Miasto pokrywa wkładem pieniężnym w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) – w zamian za co otrzymuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 7.103.058,68 zł (siedem milionów sto trzy tysiące pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) – w zamian za co otrzymuje 7.103 (siedem tysięcy sto trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 7.103.000,00 zł (siedem milionów sto trzy tysiące złotych).-------------------------------------------------------------------------------------------

2. Aport stanowią:------------------------------------------------------------

1/. prawa użytkowania wieczystego gruntów, będących dotychczas w zarządzie zakładu budżetowego przekształconego w Spółkę i to na okres 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) lat, licząc od daty wpisu księgi wieczystej, za opłatą roczną ustaloną przez uprawniony do tego organ i prawo własności położonych na tych gruntach budynków stanowiących odrębne nieruchomości – o łącznej wartości 1.085.000,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), a mianowicie:-------------------------------------------------

a/ prawo użytkowania wieczystego działki numer 123/6 o powierzchni 0,10.39 ha (dziesięć arów trzydzieści dziewięć metrów kwadratowych), położonej w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Działyńskich 8 A (osiem „A”), wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr 20439 – o wartości 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz prawo własności znajdujących się na tej działce budynków:-------------------------------------

- budynku administracyjno – biurowego z warsztatem i kotłownią trzykondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 336,46 m2 (trzysta trzydzieści sześć i czterdzieści sześć setnych metra kwadratowego) o wartości 560.000,00 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),----------------------------------------------

- budynku socjalnego z archiwum jednokondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 78,94 m2 (siedemdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne metra kwadratowego) o wartości 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),-------------------------------------------------------------------------------

- budynku magazynowego jednokondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 30,91 m2 (trzydzieści i dziewięćdziesiąt jeden setnych metra kwadratowego) o wartości 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych),          

- budynku garażowego pięcioboksowego o powierzchni użytkowej 118,20 m2 (sto osiemnaście i dwadzieścia setnych metra kwadratowego) o wartości 47.000,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy złotych),           

- budynku biurowego straży miejskiej o powierzchni użytkowej 53,55 m2 (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt pięć setnych metra kwadratowego) o wartości 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych),-----

łączna wartość w/w budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 845.000,00 zł (osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych),-------------------------------------------------------------------------------

b/. prawo użytkowania wieczystego działki numer 473 o powierzchni 0,08.85 ha (osiem arów osiemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), położonej w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Grunwaldzkiej 12B (dwanaście „B”), wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr 1868 – o wartości 56.000,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz prawo własności znajdującego się na tej działce budynku hydroforni z częścią mieszkalną o powierzchni użytkowej 174,73 m2 (sto siedemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt trzy setne metra kwadratowego) o wartości 104.000,00 zł (sto cztery tysiące złotych),---------------------------------------------------------

łączna wartość w/w budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych),------------------------------------------------------------------------------------

c/. prawo użytkowania wieczystego działki numer 193 o powierzchni 0,07.21 ha (siedem arów dwadzieścia jeden metrów kwadratowych), położonej w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Wodnej, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr 11207 – o wartości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz prawo własności znajdującego się na tej działce budynku hydroforni o powierzchni użytkowej 55,60 m2 (pięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt setnych metra kwadratowego) o wartości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych),---------------------------------------------------------------------

łączna wartość w/w budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych),-------------------------------------------------------------------------------------------

2/. budowle, urządzenia, ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 6.018.058,68 zł (sześć milionów osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy), a mianowicie:---------------------------------------------------------------------------------------

- sieć zewnętrzna c.o. - Rynek 12 o wartości 30.680,00 zł (trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych),     

- kanał centralnego ogrzewania - Piastowska o wartości 13.978,67 zł (trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy),-------------------------------------------------------

- sieć zewnętrzna + węzeł Szkoła ul. Jagiellońska o wartości 57.680,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych),-----------------------------------------------------------------------------

- komin - szkoła ul. Jagiellońska - 2szt o wartości 7.840,00 zł (siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych),      

- komin MK system MKD - ul. Tysiąclecia przedszkole o wartości 11.867,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych),----------------------------------------------------------------------

- komin MK system MKD- ul.Tysiąclecia przedszkole o wartości 11.867,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych)----------------------------------------------------------------------

- węzeł c.o.-Grunwaldzka 12a o wartości 12.460,00 zł (dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych),         

- węzeł c.o.-Grunwaldzka-12b-bud wody o wartości 11.867,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych),-------------------------------------------------------------------------------------------

- węzeł c.o.-Grunwaldzka 2 o wartości 11.273,00 zł (jedenaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote),       

- węzeł c.o.-Grunwaldzka 10 o wartości 21.360,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych),  

- sieć zewnętrzna c.o.-ul.Grunwaldzka 10,12,12a,12b-295mb o wartości 47.467,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych),------------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa ul.Grunwaldzka/Działyńskich 1290mb o wartości 316,52 zł (trzysta szesnaście złotych pięćdziesiąt dwa grosze),--------------------------------------------------------------------------

- studnia nr 2 ul.Grunwaldzka o wartości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych),-------------

- studnia nr 3 ul.Grunwaldzka o wartości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych),-------------

- studnie wiercone - 3 szt ul.Wodna o wartości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),---------------

- sieć wodociagowa ul Wodna/Tysiąclecia/Grunwaldzka - 1861mb o wartości 11.021,58 zł (jedenaście tysięcy dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy),--------------------------------------------

- ogrodzenie z siatki - Grunwaldzka 12b o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),--------

- ogrodzenie z cegły - Wodna o wartości 100,00 zł (sto złotych),---------------------------------

- plac bruk-Grunwaldzka 12B o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),------------------------

- sieć energetyczna-Wodna o wartości 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych),------------------------

- wodociąg rów - kanał beton-ul.Tysiąclecia/Szkolna o wartości 78,67 zł (siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy),------------------------------------------------------------------------------------

- sieć wodociogąwa - Kolejowa/Żwirki i Wigury/Podleśna/Międzygórze o wartości 123.937,92 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),-----------------

- wodociąg - Marianowo o wartości 190.593,17 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemnaście groszy),-----------------------------------------------------------------------------

- wodociąg teren miasta - 1796mb o wartości 142.165,92 zł (sto czterdzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),---------------------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa w ul.Kamionki - przyłącze do sieci Kurzętnik o wartości 16.668,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych),-----------------------------------------------------------------------

- wodociąg - teren miasta 6594mb o wartości 412.820,80 zł (czterysta dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych osiemdziesiąt groszy),-----------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny w ul.Grunwldzkiej/Tysiąclecia 98mb o wartości 4.688,81 zł (cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy),--------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Tysiaclecia 145mb o wartości 18.045,61 zł (osiemnaście tysięcy czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy),------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Chrobrego 127mb o wartości 12.248,73 zł (dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze),------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Chrobrego 59 mb o wartości 4.090,81 zł (cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt jeden groszy),--------------------------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Chrobrego-Sad Rejonowy 69mbø 200 o wartości 3.888,59 zł (trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),-------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Chrobrego-Sad Rejonowy 42mbø 150 o wartości 2.775,39 zł (dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy),------------------------------------------

- kanał sanitarny - ul.Tysiąclecia r.betonowa 77mb o wartości 4.601,62 zł (cztery tysiące sześćset jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze),-------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - ul.Tysiąclecia r.kamionkowa 76mb o wartości 4.689,06 zł (cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych sześć groszy),--------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - ul.Grunwaldzka r.kamionka ø150 11,5mb o wartości 820,49 zł (osiemset dwadzieścia złotych czterdzieści dziewięć groszy),----------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - ul.Grunwaldzka r.kamionka ø200 130mb o wartości 9.323,59 zł (dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy),----------------------------------------------

- kanał sanitarny - ul.Grunwaldzka r.pcv 85 mb o wartości 5.435,81 zł (pięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy),-----------------------------------------------------------------------

- kolektor sanitarny - ul.Szkolna 1290mb o wartości 41.063,25 zł (czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia pięć groszy),-------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Tysiaclecia 37mb o wartości 767,15 zł (siedemset sześćdziesiąt siedem złotych piętnaście groszy),----------------------------------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Sadowa 37mb o wartości 699,74 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze),--------------------------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Tysiącleci205mb o wartości 6.595,47 zł (sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści siedem groszy),-----------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Tysiąclecia/Grunwaldzka 186mb o wartości 11.439,37 zł (jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy),-------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - wzdłuż ul.Grunwaldzkiej 137,5mb o wartości 8.330,79 zł (osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Tysiaclecia 106mb o wartości 5.911,13 zł (pięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych trzynaście groszy),--------------------------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Grunwaldzka/Tysiąlecia 92mb o wartości 3.690,22 zł (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia dwa grosze),-------------------------------------------------------------------------

- przyłącze sanitarne Urząd Skarbowy-do ul.Działyńskich o wartości 1.130,18 zł (jeden tysiąc sto trzydzieści złotych osiemnaście groszy),------------------------------------------------------------------------------

- rurociąg sanitarny - stare miasto 2022mb o wartości 242.206,52 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze),------------------------------------------------------------------

- sieć kanal.sanit - teren miasta 754mb o wartości 95.635,08 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych osiem groszy),-----------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - SM-Tysiąclecia 3A do kolektora głównego o wartości 1.643,20 zł (jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy złote dwadzieścia groszy),--------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - SM-Tysiąclecia 3D do kolektora głównego o wartości 5.751,20 zł (pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy),---------------------------------------------------

- kanał sanitarny - SM-Tysiąclecia 3C do kolektora głównego o wartości 2.081,39 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy),---------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - SM-Grunwaldzkiej 20 do ul.Tysiąclecia o wartości 1.478,88 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy),----------------------------------------

- kanał sanitarny - SM-Tysiąclecia 23 do ul.Sadowej o wartości 2.396,33 zł (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści trzy grosze),--------------------------------------------------------------------

- sieć kan.sanitarnej ul.Grunwaldzka 435m i stare Miasto 246m o wartości 95.027,16 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych szesnaście groszy),---------------------------------------------------

- sieć wodociągowa - Tysiaclecia II 880mb o wartości 18.627,84 zł (osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze),--------------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa ul. Jagiellońska o wartości 113.451,49 zł (sto trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy),--------------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa w ul. Grunwaldzkie 462mb o wartości 29.688,96 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),---------------------------------------

- sieć wodociągowa w ul. Ogrodowej o wartości 24.372,80 zł (dwadzieścia cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy),------------------------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa Pacóltowo-Krzywa/Polanki/Piękna/W.Polskiego 870 mb o wartości 92.188,64 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze),-------

- sieć wodociągowa Marianowo - 2492mb o wartości 238.936,27 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia siedem groszy),---------------------------------------------

- przyłącze c.o. Tysiąclecia-Działyńskich o wartości 25.321,63 zł (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze),------------------------------------------------------------------

- sieć kanaliz.sanitarnej - ul.Grunwaldzka 55 do 75 o wartości 27.448,14 zł (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych czternaście groszy),----------------------------------------------------

- przyłącze sanitarne - Kościelna "Wincentówka" o wartości 1.662,18 zł (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt dwa złote osiemnaście groszy),------------------------------------------------------------------------------

- zestaw hydroforowy w ul.Narutowicza - 2szt o wartości 66.120,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych),-------------------------------------------------------------------------------------------

- sieć wodociagowa - teren miasta 2013mb o wartości 210.501,80 zł (dwieście dziesięć tysięcy pięćset jeden złotych osiemdziesiąt groszy),-----------------------------------------------------------------------------

- sieć kanalizacji sanitarnej - ul.Szkolna 38mb o wartości 6.312,55 zł (sześć tysięcy trzysta dwanaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy),--------------------------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa w ul.Słonecznej 1388 mb o wartości 148.151,65 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy),-----------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa - ul.Kornatki 700m o wartości 108.646,16 zł (sto osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych szesnaście groszy),--------------------------------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa - łącznik-ul.Narutowicza-Słoneczna o wartości 15.961,16 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych szesnaście groszy),----------------------------------------------------

- sieć wodociągowa - Kornatki 1300mb o wartości 100.457,68 zł (sto tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy),-----------------------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa ul.Kamionki 1070mb o wartości 98.564,25 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia pięć groszy),-------------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa ul.Słoneczna 130mb o wartości 9.525,25 zł (dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia pięć groszy),-------------------------------------------------------------------------

- zestaw hydroforowy w ul.Kamionki o wartości 30.176,00 zł (trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych),----------------------------------------------------------------------------------------------------

- zestaw hydroforowy w ul.Kornatki o wartości 30.176,00 zł (trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych),----------------------------------------------------------------------------------------------------

- przepompownia ścieków p4-ul.Zdrojowa o wartości 73.525,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych),--------------------------------------------------------------------------------------

- przepompownia ścieków p1-ul.Piastowska o wartości 165.215,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście piętnaście złotych),--------------------------------------------------------------------------------

- sieć kanalizacji sanitarnej - Piastowska, Makuszyńskiego Brzechwy, Korczaka, Wojska Polskiego, Zdrojowa, Groblica i łącznik z oczyszczalnią o wartości 1.674.635,49 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści dziewięć groszy),------------------------------------

- Estakada nad Drwęcą o wartości 229.225,00 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych),-------------------------------------------------------------------------------------------

- Kocioł-Rynek-olejowy Paromat Triplex 225kw z osprzętem o wartości 30.946,19 zł (trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych dziewiętnaście groszy),-------------------------------------------------

- Kocioł-Rynek-olejowy Paromat Triplex 225kw z osprzętem o wartości 30.946,19 zł (trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych dziewiętnaście groszy),-------------------------------------------------

- Kocioł-Piastowska-olejowy Paromat Duplex 345kw z osprzętem o wartości 20.796,15 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych piętnaście groszy),--------------------------------------

- Kocioł-Piastowska-olejowy Paromat Duplex 345kw z osprzętem o wartości 20.796,15 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych piętnaście groszy),--------------------------------------

- Kocioł-Jagiellońska Szkoła-olejowy Paromat Triplex 345kw z osprzętem o wartości 43.647,84 zł (czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze),-------------------------

- Kocioł-Jagiellońska Szkoła-olejowy Paromat Triplex 345kw z osprzętem o wartości 43.647,84 zł (czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze),-------------------------

- Kocioł olejowy Vitola Biferral z osprzętem moc 40kw-Zarząd o wartości 11.177,16 zł (jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych szesnaście groszy),-------------------------------------------------

- Kocioł-Tysiąclecia 3-olejowy Paromat Triplex 460kw z osprzętem o wartości 52.761,21 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy),---------------------------------

- Kocioł-Tysiąclecia 3-olejowy Paromat Triplex 460kw z osprzętem o wartości 52.761,21 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy),---------------------------------

- Kocioł- NDK-olejowy Paromat Triplex 405kw z osprzętem o wartości 59.617,47 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych czterdzieści siedem groszy),----------------------------------------

- Kocioł-Szkolna 2-olejowy Paromat Triplex 170,kw z osprzętem o wartości 22.889,88 zł (dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy),----------------------------

- Kocioł-Okólna 12-olejowy Paromat Triplex 405kw z osprzętem o wartości 39.915,70 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych siedemdziesiąt groszy),--------------------------------------------

- Kocioł-Grunwaldzka 30-olejowy Paromat Triplex 105kw z osprzętem o wartości 13.890,88 zł (trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt osiem groszy),-----------------------------------

- SOFTSTART NDC 201-układ napędowy o wartości 2.770,18 zł (dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych osiemnaście groszy),------------------------------------------------------------------------------

- tokarka o wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),-------------------------------------------

- przecinarka o wartości 100,00 zł (sto złotych),--------------------------------------------------

- komputer p200 256RAM o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------

- komputer P200 256RAM o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------

- PSION-komputer przenośny do obsł.odbiorców wody o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),        

- komputer Duron 3/DRR 128MB/40GB o wartości 150,00zł (sto pięćdziesiąt złotych),--------

- serwer Optimus Nserves VE230GJ o wartości 500,00 zł (pięćset złotych),---------------------

- notebook Toshiba L20-182 Satelite o wartości 1.407,37 zł (jeden tysiąc czterysta siedem złotych trzydzieści siedem groszy),--------------------------------------------------------------------------------------------

- pług doczepny do odśnieżania o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------

- ciągnik z kosiarką K-670 o wartości 200,00 zł (dwieście złotych),------------------------------

- przecinarka PS-350 o wartości 500,00 zł (pięćset złotych),--------------------------------------

- zagęszczarka o wartości 500,00 zł (pięćset złotych),---------------------------------------------

- koparka o wartości 300,00 zł (trzysta złotych),--------------------------------------------------

- kosiarka VOTEX RM 150ZS- o wartości 4.546,64 zł (cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt cztery grosze),-------------------------------------------------------------------------------------

- zamiatarka ze zraszaczem o wartości 2.298,82 zł (dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze),---------------------------------------------------------------------------------------

- pług odśnieżny KACPER PU-1700 o wartości 200,00 zł (dwieście złotych),-------------------

- ładowacz czołowy TAURUS8 o wartości 300,00 zł (trzysta złotych),--------------------------

- wytwornica solarki P2000 o wartości 300,00 zł (trzysta złotych),-------------------------------

- pług odśnieżny o wartości o wartości 253,20 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy),   

- przetwornica częstotliwości VLT8032 o wartości 8.004,00 zł (osiem tysięcy cztery złote),-----

- ciągnik rolniczy URSUS 360 r.prod.1983 nr rej NNM A904 o wartości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),      

- przyczepa 4 kołowa AUTOSAN D47B r.prod.1975 nr rej. NNM A738 o wartości 300,00 zł (trzysta złotych),

- przyczepa 4 kołowa POM T-070 r.prod.1996 nr.rej TUR 4419 o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych),   

- sam.ascenizac. STAR 1142 r.prod. 1995 nr.rej. NNM N906 o wartości 11.769,15 zł (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych piętnaście groszy),-------------------------------------------------

- sam.Lublin 3302 r.prod.1997 nr.rej. TYU 2577 o wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),-

- sam od kanaliz STAR SW-21 r.prod. 1975 nr.rej. TOC 567B o wartości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych),  

- sam. Lublin wywrotka typ 3352 r.prod. 1997 nr.rej.TUI 0149 o wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),    

- sam SEAT INCA r.prod.1998 nr.rej. TUI 2301 o wartości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),-

- ciągnik rolniczy BIAŁORUS MTZ r.prod. 1999 nr.rej.OTH 1214 o wartości 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych),----------------------------------------------------------------------------------------------------

- śmieciarka IVECO DAILY r.prod. 2001 nr.rej. NNM H865 o wartości 27.846,68 zł (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy),-----------------------------------

- przyczepa 4 kołowa rolnicza D734 r.prod.2002 nr.rej. NNM G588 o wartości 2.729,19 zł (dwa tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dziewiętnaście groszy),---------------------------------------------

- ciągnik rolniczy BIAŁORUS MTZ-320A r.prod. 2002 nr.rej. NNM A578 o wartości 9.060,81 zł (dziewięć tysięcy sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt jeden groszy),-------------------------------------------------

- traktorek ogrodniczy 14.5 BS r.prod. 2002 o wartości 1.572,00 zł (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt dwa złote),----------------------------------------------------------------------------------------------------

- przyczepa 4 kołowa -wywrotka r.prod. 2002 nr.rej. NNM J365 o wartości 4.199,20 zł (cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy),-------------------------------------------

- ciągnik rolniczy BIAŁORUS PRONAR MTZ r.prod.2002 nr.rej. NNM A717 o wartości 22.396,16 zł (dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy),----------------------------

- sam ciężarowy STAR 200 r.prod. 1991 nr.rej. NNM K531 o wartości 2.559,16 zł (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych szesnaście groszy),---------------------------------------------------------------

- piaskarko-solarka P-1 r.prod. 2002 o wartości 11.934,12 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote dwanaście groszy),--------------------------------------------------------------------------------

- traktorek ogrodniczy LT151 r.prod. 2007 o wartości 6.207,35 zł (sześć tysięcy dwieście siedem złotych trzydzieści pięć groszy),---------------------------------------------------------------------------------------

- domki campingowe 4 sztuki o wartości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),------------

- waga analityczna z wyposażeniem o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),------------------

- cieplarka CL-65 o wartości 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych),------------------------------------

- kopiarka Nashua 3913 o wartości 840,11 zł (osiemset czterdzieści złotych jedenaście groszy),-

- analizator spalin z drukarką km400 o wartości 791,05 zł (siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięć groszy),----------------------------------------------------------------------------------------------------

- modernizacja stacji uzdatniania wody 40.035,87 zł (czterdzieści tysięcy trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),--------------------------------------------------------------------------------------------

- budowa sieci wodociągowej w ul.Kamionki oraz sieci spinającej ul. Grunwaldzką z  ul.Iławską - 70.853,99 zł (siedemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),--------

- szafa 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------------------

- wersalki 4 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),-----------------------------------------

- fotele 4 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),---------------------------------------------------

- zestaw kuchenny 2 szt. o wartości 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych),------------------------

- stoliki 2 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),-------------------------------------------

- stoliki RTV 2 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),-----------------------------------

- stoły ogrodowe 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),------------------------------------

- krzesła ogrodowe 8 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),---------------------------------------

- podgrzewacz wody 2 szt. o wartości 50,00 zł (zero złotych),-----------------------------------

- kabina z brodzikiem 2 szt. o wartości 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych),------------------------

- szafka do umywalki 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-------------------------------

- grzejnik 4 szt. o wartości 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych),---------------------------------------

- szafy 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------------------

- wersalki 4 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),-----------------------------------------

- fotele 4 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),---------------------------------------------------

- zestaw kuchenny 2 szt. o wartości 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych),------------------------

- lodówki 2 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------------------

- stoliki RTV 2 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),-------------------------------------

- stoliki RTV 2 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),-----------------------------------

- stoły ogrodowe 2 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),-------------------------------

- krzesła ogrodowe 8 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),---------------------------------------

- podgrzewacz wody 2 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------------

- kabina 2 szt. o wartości 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych),--------------------------------------

- szafka pod umywalkę 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------

- lodówki 2 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------------------

- gwintownica 1 szt. o wartości 40,00 zł (czterdzieści złotych),-----------------------------------

- szafa narzędziowa 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),-----------------------------

- imadło 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),------------------------------------------

- imadło 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),------------------------------------------

- krzesła 10 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------------------

- szlifierka 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),----------------------------------------

- przyczepa wywr. do K-670 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),-------------------

- pług do K-670 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------------------

- stoły ślusarskie 1 szt. o wartości 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych),-------------------------------

- spawarka 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),----------------------------------------------

- regały magazynowe 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------------

- kosiarka spalinowa Viking M8 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------

- kosa spalinowa 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),----------------------------------------

- wózek transportowy 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-------------------------------

- przesiewacz 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),-------------------------------------------

- spychacz czołowy 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),-------------------------------------

- kosa spalinowa 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),----------------------------------------

- nożyce do żywopłotu 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),---------------------------------

- kosa spalinowa STIHL FS 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),---------------

- kosiarka MULTI PRO 53S HONDA 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),----

- kosa spalinowa STIHL FS 350 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),-----------

- młot ramowy 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),----------------------------------

- niwelator 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),------------------------------------------------

- rusztowanie 4 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),----------------------------------------

- szafa narzędziowa 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------

- kowadło 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),----------------------------------------

- radio 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),----------------------------------------------------

- nożyce dźwigniowe 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------------

- spawarka transformatorowa 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),---------------------------

- butla tlenowa 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------------

- szafa metalowa nr. 7280-7285 5 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),----------------

- szafy BHP 2910.2911 2 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),------------------------

- szafa odzieżowa 8970 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------

- odkurzacz asa 1202 m1.060120 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------

- szafa pancerna 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),----------------------------

- szafy BHP 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------------

- szafy BHP 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------------

- szafy BHP 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------------

- szafy BHP 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),----------------------------------------------

- regały 3 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),---------------------------------------------------

- gaśnice proszkowe 3 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),------------------------------

- gaśnice proszkowe 3 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),------------------------------

- gaśnice proszkowe 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),--------------------------------------

- agregat 3 szt. o wartości 6,00 zł (sześć złotych),-------------------------------------------------

- obrazy 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------------------

- obrazy 5 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),--------------------------------------------------

- maszyna elektryczna 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),----------------------------

- piec gazowy z butlą 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------------

- biurko 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),----------------------------------------------

- szafa ubraniowa 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------

- szafka niska 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),---------------------------------------------

- stolik okolicznościowy 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),----------------------------

- regał otwarty 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),-------------------------------------------

- krzesło 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------------------

- biurko z nadstawką i dostawką 2 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),---------------

- szafa 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),------------------------------------------

- szafa ubraniowa 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------

- krzesła 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------------------

- biurko 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),----------------------------------------------

- szafa biurowa pełna 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-------------------------------

- szafa ubraniowa dzielona 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-------------------------

- szafa biurowa 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),--------------------------------------

- stolik okolicznościowy 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),---------------------------------

- krzesło 3 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),-------------------------------------------

- biurko 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),-----------------------------------------

- szafka aktowa z narożnikiem 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),----------------------

- szafa ubraniowa z narożnikiem 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),---------------

- szafka niska 3 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),-------------------------------------

- stolik okolicznościowy 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),----------------------------

- krzesło 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------------------

- biurko 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),-----------------------------------------

- szafa ubraniowa 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),------------------------------

- szafa aktowa z narożnikiem 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),------------------

- szafa niska 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------------

- regał 1 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),---------------------------------------------

- stolik okolicznościowy 1 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),--------------------------

- krzesło 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------------------

- biurko 3 szt. o wartości 45,00 zł (czterdzieści pięć złotych),-------------------------------------

- szafki małe 3 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),--------------------------------------

- szafka ubraniowa dzielona 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),------------------------

- szafka aktowa narożna 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),----------------------------

- biurko 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),----------------------------------------------

- szafa ubraniowa 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),------------------------------

- szafa aktowa z narożnikiem 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),------------------

- szafa biurowa niska 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-------------------------------

- stolik okolicznościowy 1 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),--------------------------

- fotel obrotowy 1 szt. o wartości 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych),---------------------------

- krzesła 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------------------

- stół konferencyjny 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),------------------------------------

- szafa ubraniowa 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------

- szafka niska 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------------

- krzesło 8 szt. o wartości 40,00 zł (czterdzieści złotych),-----------------------------------------

- komputer 3 szt. o wartości 300,00 zł (trzysta złotych),------------------------------------------

- komputer 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),--------------------------------------

- drukarka 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------------------------

- drukarka 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------------------------

- kopiarka 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),----------------------------------

- drukarka 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------------------------

- niszczarka 1 szt. o wartości 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych),----------------------------------

- odkurzacz 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),---------------------------------------------

- zestaw kuchenny 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),-------------------------

- krzesło obrotowe 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),-------------------------------

- krzesło obrotowe 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),-------------------------------

- stoły 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),-------------------------------------------

- krzesło 20 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),-------------------------------------------------

- wieszak 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),--------------------------------------------

- szafa sbm 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),--------------------------------------

- tablica informacyjna panel cli 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),-----------------

- monitor samotron 17 cal 76 e 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),-------------------------

- komputer celeron 2000 box 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),-------------------

- monitor LCD Philips 150 s 5 fs 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),----------

- monitor LCD Philips 150 s 5 fs 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),----------

- drukarka Oki 3321 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------

- komputer celeron 2000 box,obu 1 szt.o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------

- drukarka hp laserjet 1160 1 szt. o wartości 200,00 zł (dwieście złotych),-----------------------

- komputer Intel celeron d 3060/533/c 255 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),

- aparat telefoniczny lj-100 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------

- regał malgoska g buk/buk 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------

- FOREVER ładowarka MW KOMLET 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),-------

- FUJI FINEPIX s 5600 aparat fotograficzny 1 szt. o wartości 300,00 zł (trzysta złotych),------

- KTS krzesło KT 06/TOPAZ PROFIL 2 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),----------------

- odkurzacz Zelmer 616.6 D52EU 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),---------

- monitor Samsung 710N 17 lcd 4 szt. o wartości 600,00 zł (sześćset złotych),------------------

- gwintownica 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),----------------------------------

- aparat telefoniczny 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),---------------------------

- biurko 1 szt. o wartości 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych),------------------------------------

- biurko z przystawką 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),----------------------------

- zbiornik hydroforowy 3 szt. o wartości 300,00 zł (trzysta złotych),-----------------------------

- szafa 3 szt. o wartości 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych),------------------------------------------

- szafa ubraniowa z nadstawką 2 szt. o wartości 40,00 zł (czterdzieści złotych),-----------------

- szafa BHP 3 szt. o wartości 45,00 zł (czterdzieści pięć złotych),--------------------------------

- szafa BHP 7 szt. o wartości 105,00 zł (sto pięć złotych),----------------------------------------

- chlorator 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),------------------------------------------------

- sprężarka 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),----------------------------------------------

- sprężarka 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),----------------------------------------------

- aparat do wiercenia 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),---------------------------

- gaśnice śniegowe 3 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),-------------------------------

- krzesło tema 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------------

- krzesło delta 3 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),-------------------------------------

- segment kuchenny 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),------------------------------

- taborety 10 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),--------------------------------------

- przepływowy podgrzewacz wody 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),------------

- łaźnia wodna 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),----------------------------------

- zegar ścienny 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),-------------------------------------------

- pralka wirnikowa 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),----------------------------------

- lodówka 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-------------------------------------------

- kuchenka gazowa 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),-------------------------------

- stolik 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------------------

- stolik 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------------------

- stoliki prostokątne 4 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------

- kuchnia polowa 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),---------------------------------

- szafy biurowe 1 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),-----------------------------------

- szafy biurowe 1 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),-----------------------------------

- szafy biurowe 1 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),-----------------------------------

- stolik 2 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),------------------------------------------

- krzesła 10 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------------------

- butla tlenowa 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------------

- uchwyt tokarski 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),-------------------------------

- gablota do kluczy 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------

- stojak do rur 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),----------------------------------

- regały magazynowe 2 szt. o wartości 40,00 zł (czterdzieści złotych),---------------------------

- kowadło 150 kg 1 szt. o wartości 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych),----------------------------

- agregat sprężarkowy 2 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),----------------------------------

- bateria kondensatora 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),----------------------------

- tlenomierz przenośny 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),------------------------------

- rozsiewacz nawozów zawieszany 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),--------------

- inwestor spawalniczy esi 150 1 szt. o wartości 200,00 zł (dwieście złotych),-------------------

- zestaw wig-palnik wlv 17 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------

- widły do palet mx 6005000 1 szt. o wartości 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych),----------------

- wózek + poj. 55l 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),------------------------------

- agregat E 500 SHHPI 1 szt. o wartości 300,00 zł (trzysta złotych),-----------------------------

- myjka ciśnieniowa karcher hd 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),------------

- magnetometr mt 202 1 szt. o wartości 200,00 zł (dwieście złotych),----------------------------

- torba narzędziowa czarna 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),------------------------------

- drabina rozst. 3*9 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),-----------------------------

- starter-rozruch leader 400 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych).-----------------------------

                                     3. Podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 14-01-2011 r. (czternastego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) kapitał zakładowy Gmina Miasto Nowe Miasto pokrywa wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 43.700,00 zł (czterdzieści trzy tysiące siedemset złotych) netto – w zamian za co otrzymuje 43 (czterdzieści trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 43.000,00 zł (czterdzieści trzy tysiące złotych). Aport stanowi prawo własności nie zabudowanej działki numer 178/1 o powierzchni 0,0766 ha (siedem arów sześćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie przy ulicy Szkolnej nr 5d, powiat nowomiejski, woj. warmińsko – mazurskie, wchodzącej w skład nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi w chwili obecnej księgi wieczyste Kw. Nr EL1N/00018492/6 i EL1N/00021118/5.

§ 11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki maksymalnie do kwoty 27.153.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) poprzez utworzenie nowych udziałów dokonane w terminie do dnia 31-12-2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.-------------------------------------------------------------------

§ 12. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.       

 

ORGANY  SPÓŁKI

 

§ 13. Organami spółki są:---------------------------------------------------------

1/. Zgromadzenie Wspólników.-------------------------------------------------------------------

2/. Rada Nadzorcza.------------------------------------------------------------------------------

3/. Zarząd.-----------------------------------------------------------------------------------------

§ 14.1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.----

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.-------------

3. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do 30 (trzydziestego) czerwca każdego roku.----------------------------------------------------------------------------

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) wartości kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku przez organy lub osoby wymienione w pkt. 4 (cztery).------------

6. Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem spraw co do których przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy akt przewidują surowsze warunki podjęcia uchwał.------------------

7. W Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.-----

§ 15. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 16. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach ustawowych i niniejszym akcie założycielskim należą:---------

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok ubiegły i udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków,--------------------

2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokrycia straty,-------------------------------------

3) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu, wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienia na nim użytkowania,---------------------------------

4) zmiana Aktu Założycielskiego, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,----

5) połączenie spółek,------------------------------------------------------------------------------

6) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatora,-------------------------------

7) umorzenie udziałów,---------------------------------------------------------------------------

8) wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki nowych wspólników,---------------------------

9) zwrot dopłat,-----------------------------------------------------------------------------------

10) powoływanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,--------------------------------------

11) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej-----------------------------------

12) ustalenie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki,------------------------------------------------

13) wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziału,-----------------------------------------

14) zatwierdzenie na wniosek Zarządu regulaminu organizacyjnego Spółki oraz regulaminu Zarządu.   

§ 17. Do Zgromadzenia Wspólników należy rozporządzenie czystym zyskiem.-

§ 18. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki. Kadencja Rady trwa trzy lata.       

§ 19.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.--------------------------------------------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje Zgromadzenie Wspólników.----------------------------------------------------------------------

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście.------------------------------------------

4. Sposób działania Rady nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.----------------------------------------------------------------------

§ 20.1. Każdy z członków Rady Nadzorczej może wykonywać samodzielnie prawo nadzoru i kontroli tylko na podstawie uchwały Rady.------------------------------------------------------

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:------------------

a/. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,-------------------------------

b/. badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat co do zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,----------------------------------------------------------------------------------------------------

c/. badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,         

d/. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z wyników badania i ocena sprawozdania Zarządu,-------------------------------------------------------------------------------------------

e/. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.   

§ 21. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.------------------------------------------------------------------------

§ 22. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, z których jeden jest Prezesem Zarządu, a pozostali Wiceprezesami Zarządu.--------------------------------------------------------------

§ 23.1. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------------------------

2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.----------------------------

3. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.--

§ 24.1. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu, dwaj członkowie Zarządu łącznie oraz jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.----------------------------------------------------------------------------

2. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, co nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy.------------------------------------------------------------------------------------

4. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego szczegółowy tryb jego działania określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.-------------------------------------

5. Zarząd działa w formie uchwał. W szczególności uchwał Zarządu wymagają:      

a/. sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu,---------------------------------------------

b/. przyjmowanie regulaminów: Zarządu, organizacyjnego Spółki i innych obowiązujących w Spółce,   

c/. zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30.000,00 Euro (trzydzieści tysięcy euro),--------------------------------------------------------------------

d/. zaciąganie zobowiązań, pożyczek i kredytów w wysokości przekraczającej jednorazowo 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------

e/. zawieranie innych umów, które powodują obniżenie majątku Spółki w wysokości przekraczającej jednorazowo 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego, ------------------------------------

f/. udzielenie pełnomocnictw i prokury. ----------------------------------------------------------

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 25. Rok obrotowy Spółki jest rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31-12-2008 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku).------------------------------

§ 26. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych w wysokości co najmniej 10 % (dziesięć procent). -----------------------------------------------------------------

§ 27. Spółka może tworzyć celowe fundusze wynikające z potrzeb Spółki, w szczególności Spółka tworzy fundusz socjalny i mieszkaniowy oraz inne fundusze zgodnie z obowiązującymi przepisami.     

§ 28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-------------------------------------------------------------------------------------- 

niedziela, 22 kwiecień 2012 15:45

Podstawy prawne

Podstawy prawne

środa, 04 kwiecień 2012 15:44

Informacje ogólne

Nowe Miasto Lubawskie: Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego
Numer ogłoszenia: 9713 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Działyńskich 8a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 56 4742425, faks 56 4742352.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie i przekazanie Zamawiającemu do odpłatnego korzystania w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 3 lat (36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu), na warunkach określonych szczegółowo w ogólnych warunkach leasingu Wykonawcy, przedmiotu leasingu w postaci fabrycznie nowego samochodu na potrzeby własne. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - tzn. minimalne wymagania techniczne i użytkowe samochodu określa Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt. 2. Leasing operacyjny zostanie udzielony na następujących warunkach: 1) waluta: PLN, 2) okres finansowania 36 miesięcy (pierwsza rata 10% + 35 równych rat) 3) opłata manipulacyjna: 0%, 4) koszty opłat i ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający, 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela we własnym zakresie lub przyjęcie oferty pakietu ubezpieczeniowego od Wykonawcy, 6) koszty przeglądów i napraw w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający, 7) koszt wykupu - 1%. PARAMETRY WYMAGANE 1 2 3 NADWOZIE 1 samochód ciężarowy 1 szt. fabrycznie nowy rok produkcji 2013 2 typ nadwozia furgon 3 kolor nadwozia czerwony 4 Ilość drzwi 4 kierowcy,pasażera,boczne pełne i tylne dwuskrzydłowe pełne 5 siedzenia fotel kierowcy z regulacją wysokości i 2-miejscowe siedzenie pasażera ; tapicerowane z regulowanymi zagłówkami 6 pasy bezpieczeństwa 3-punktowe bezwładnościowe z napinaczem i regulacją 7 koło zapasowe pełne 8 przegroda kabiny i przedziału ładunkowego trwała z blachy z centralnie umieszczoną szybą UKŁAD KIEROWNICZY 9 rodzaj mechanizm zębatkowy ze wspomaganiem 10 regulacja regulacja wysokości UKŁAD HAMULCOWY 11 typ przednie i tylne hamulce tarczowe 12 systemy ABS , EBD SILNIK 13 typ diesel 14 pojemność skokowa do 2000 cm3 15 moc min 100 KM , max 115 KM 16 rozrząd pasek zębaty 17 zasilenie wtrysk bezpośredni sterowany elektronicznie, z turbosprężarką i intercoolerem 18 norma emisji spalin Euro 5 PRZENOSZENIE NAPĘDU 19 napęd przedni 20 sprzęgło hydrauliczne,jednotarczowe 21 skrzynia biegów manualna 22 liczba biegów 5 + wsteczny GWARANCJA 23 odległość serwisu max. 120 km 24 naprawy mechaniczne min. 2 lata 25 perforacja nadwozia min. 5 lat 26 powłoka lakiernicza min. 3 lata INNE 27 pojemność ładunkowa min 8 m3 , max 8,5m3 28 dopuszczalna masa całkowita do 3000 kg 29 ładowność użytkowa 900 - 1000 kg 30 wyposażenie dodatkowe gumowe dywaniki w kabinie.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.00.00-7, 66.10.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie wnoszą wadium
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    spełnia/nie spełnia
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    spełnia/nie spełnia
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    spełnia/nie spełnia
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    spełnia/nie spełnia
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:


  • próbki, opisy lub fotografie
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy: a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, c) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od wykonawcy po uzyskaniu zgody zamawiającego, d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mpgknml.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2013 godzina 14:00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie , pokój nr 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

 Nowe Miasto Lubawskie, dnia 15.01.2013r.
 
  dotyczy sprawy : 838/2012

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 
 
 
                       Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a,
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego  Numer ogłoszenia: 242251 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012 na :
 
Dostawę samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego
 
U N I E W A Ż N I O N O
 
Uzasadnienie faktyczne :
1.Wykonawca,którego oferta została wybrana uchylił się od zawarcia umowy w sprawie 
   zamówienia publicznego.
2.Upłynął okres związania z ofertą i zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej
   spośród pozostałych ofert.
 
 
 
Uzasadnienie prawne :
Art.93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.)
 
                                                                                                                             Prezes Zarządu
Maciej Przybylski

Nr sprawy : 1261/2012

 
ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
                   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Działyńskich 8a,
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
Dostawę samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego
 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę wykonawcy :
Resma Sp. z o.o.
Al.Obrońców Tobruku 5
10-092 Olsztyn
Wybrana oferta uzyskała w ocenie najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria,
a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
 
Punktacja złożonych ofert:
 
 
Nr
oferty
 
Nazwa i adres wykonawcy
Liczba punktów
w kryterium cena
Łączna liczba
punktów
 
1
EWATEX leasing Sp. z o.o.
ul.Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
76,94 76,94
 
3
 
Resma Sp. z o.o.
Al.Obrońców Tobruku 5
10-092 Olsztyn
100,00 100,00
 
 
 
 
Prezes Zarządu
Maciej Przybylski
Strona 8 z 8