Tekst jednolity aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 3 grudnia 2007 roku

z uwzględnieniem zmian z dnia: 12 września 2008 roku oraz z dnia 14 stycznia 2011 roku.

 

  

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1. Stawająca oświadcza, że działając na podstawie uchwały Nr XIV/82/07Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 listopada 2007 roku, w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Nowym Mieście Lubawskim w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997 roku, poz. 43 ze zm.) przekształca zakład budżetowy – Miejski Zakład Komunalny w Nowym Mieście Lubawskim w jednoosobową spółkę gminy, zwaną dalej Spółką.-----------

§ 2.1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.---------------------------

2. Spółka może używać skróconej nazwy „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”.---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3. Siedzibą Spółki jest Nowe Miasto Lubawskie, województwo warmińsko – mazurskie. Lokal Spółki mieści się w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Działyńskich nr 8a (osiem „a”).---

§ 4.1. Spółka wchodzi w prawa i obowiązki Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim, a pracownicy tego zakładu stają się z chwilą zarejestrowania Spółki jej pracownikami. 

     2. Spółka kontynuować będzie działalność Miejskiego Zakładu Komunalnego w zakresie gospodarki mieszkaniowej, oczyszczania terenu


miasta poprzez wywóz nieczystości stałych i płynnych, oczyszczania ulic i chodników, prowadzenie gospodarki wodno – ściekowej


i ciepłowniczej.----------------

3. Spółka zapewnia ciągłość działalności wykonywanej przez Zakład.------

4. Likwidacja Zakładu nastąpi z dniem wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ------------------------------------------------------------------------------

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.------------------------------------

§ 6.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polski i za granicą. ----------

2. Spółka na obszarze swego działania może powoływać własne oddziały i zakłady dla prowadzenia działalności będącej przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, także uczestniczyć w innych spółkach.--------------------------------------------------------------------------

 

PRZEDMIOT  DZIAŁALNOŚCI  SPÓŁKI

 

§ 7. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:      

- PKD 35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----------------------------------------------------------------------

- PKD 36 - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,---------------------------------------------

- PKD 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,----------------------------------------------

- PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,----------------------------------------------------------------------------------------------------

- PKD 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,----------------------------------------------------------------------------------------------------

- PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,---------------------------

- PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,------------------

- PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne,---------------------------------------------------

- PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,--------------------------------

- PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,--------

- PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,--------------------------

- PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni..--------------------------------------------------------------------------------------------

 

KAPITAŁ  ZAKŁADOWY

 

§ 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.196.000,00 zł (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 7196 (siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.-------------------------------------------------------------

2. Wszystkie udziały w Spółce obejmuje Gmina Miasto Nowe Miasto Lubawskie jako jedyny Wspólnik.-----------------------------------------------------------------------------------------

3. Udziały są równe i niepodzielne.-------------------------------------------

4. Każdy ze Wspólników może mieć więcej udziałów niż jeden.------------

5. Udział może być umorzony.------------------------------------------------

§ 9. Gmina Miasto Nowe Miasto Lubawskie w wyniku przekształcenia wnosi na pokrycie kapitału zakładowego:-------------------------------------------------------------------------------------

- składniki mienia przekształconego zakładu budżetowego w Spółkę, które stają się majątkiem Spółki, 

- prawo zarządu gruntów przekształconego zakładu budżetowego w Spółkę, które staje się prawem użytkowania wieczystego Spółki.-------------------------------------------------------------------------------

§ 10.1. Kapitał zakładowy Gmina Miasto Nowe Miasto pokrywa wkładem pieniężnym w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) – w zamian za co otrzymuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 7.103.058,68 zł (siedem milionów sto trzy tysiące pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) – w zamian za co otrzymuje 7.103 (siedem tysięcy sto trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 7.103.000,00 zł (siedem milionów sto trzy tysiące złotych).-------------------------------------------------------------------------------------------

2. Aport stanowią:------------------------------------------------------------

1/. prawa użytkowania wieczystego gruntów, będących dotychczas w zarządzie zakładu budżetowego przekształconego w Spółkę i to na okres 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) lat, licząc od daty wpisu księgi wieczystej, za opłatą roczną ustaloną przez uprawniony do tego organ i prawo własności położonych na tych gruntach budynków stanowiących odrębne nieruchomości – o łącznej wartości 1.085.000,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), a mianowicie:-------------------------------------------------

a/ prawo użytkowania wieczystego działki numer 123/6 o powierzchni 0,10.39 ha (dziesięć arów trzydzieści dziewięć metrów kwadratowych), położonej w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Działyńskich 8 A (osiem „A”), wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr 20439 – o wartości 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz prawo własności znajdujących się na tej działce budynków:-------------------------------------

- budynku administracyjno – biurowego z warsztatem i kotłownią trzykondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 336,46 m2 (trzysta trzydzieści sześć i czterdzieści sześć setnych metra kwadratowego) o wartości 560.000,00 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),----------------------------------------------

- budynku socjalnego z archiwum jednokondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 78,94 m2 (siedemdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne metra kwadratowego) o wartości 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),-------------------------------------------------------------------------------

- budynku magazynowego jednokondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 30,91 m2 (trzydzieści i dziewięćdziesiąt jeden setnych metra kwadratowego) o wartości 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych),          

- budynku garażowego pięcioboksowego o powierzchni użytkowej 118,20 m2 (sto osiemnaście i dwadzieścia setnych metra kwadratowego) o wartości 47.000,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy złotych),           

- budynku biurowego straży miejskiej o powierzchni użytkowej 53,55 m2 (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt pięć setnych metra kwadratowego) o wartości 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych),-----

łączna wartość w/w budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 845.000,00 zł (osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych),-------------------------------------------------------------------------------

b/. prawo użytkowania wieczystego działki numer 473 o powierzchni 0,08.85 ha (osiem arów osiemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), położonej w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Grunwaldzkiej 12B (dwanaście „B”), wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr 1868 – o wartości 56.000,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz prawo własności znajdującego się na tej działce budynku hydroforni z częścią mieszkalną o powierzchni użytkowej 174,73 m2 (sto siedemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt trzy setne metra kwadratowego) o wartości 104.000,00 zł (sto cztery tysiące złotych),---------------------------------------------------------

łączna wartość w/w budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych),------------------------------------------------------------------------------------

c/. prawo użytkowania wieczystego działki numer 193 o powierzchni 0,07.21 ha (siedem arów dwadzieścia jeden metrów kwadratowych), położonej w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Wodnej, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr 11207 – o wartości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz prawo własności znajdującego się na tej działce budynku hydroforni o powierzchni użytkowej 55,60 m2 (pięćdziesiąt pięć i sześćdziesiąt setnych metra kwadratowego) o wartości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych),---------------------------------------------------------------------

łączna wartość w/w budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych),-------------------------------------------------------------------------------------------

2/. budowle, urządzenia, ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 6.018.058,68 zł (sześć milionów osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy), a mianowicie:---------------------------------------------------------------------------------------

- sieć zewnętrzna c.o. - Rynek 12 o wartości 30.680,00 zł (trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych),     

- kanał centralnego ogrzewania - Piastowska o wartości 13.978,67 zł (trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy),-------------------------------------------------------

- sieć zewnętrzna + węzeł Szkoła ul. Jagiellońska o wartości 57.680,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych),-----------------------------------------------------------------------------

- komin - szkoła ul. Jagiellońska - 2szt o wartości 7.840,00 zł (siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych),      

- komin MK system MKD - ul. Tysiąclecia przedszkole o wartości 11.867,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych),----------------------------------------------------------------------

- komin MK system MKD- ul.Tysiąclecia przedszkole o wartości 11.867,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych)----------------------------------------------------------------------

- węzeł c.o.-Grunwaldzka 12a o wartości 12.460,00 zł (dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych),         

- węzeł c.o.-Grunwaldzka-12b-bud wody o wartości 11.867,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych),-------------------------------------------------------------------------------------------

- węzeł c.o.-Grunwaldzka 2 o wartości 11.273,00 zł (jedenaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote),       

- węzeł c.o.-Grunwaldzka 10 o wartości 21.360,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych),  

- sieć zewnętrzna c.o.-ul.Grunwaldzka 10,12,12a,12b-295mb o wartości 47.467,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych),------------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa ul.Grunwaldzka/Działyńskich 1290mb o wartości 316,52 zł (trzysta szesnaście złotych pięćdziesiąt dwa grosze),--------------------------------------------------------------------------

- studnia nr 2 ul.Grunwaldzka o wartości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych),-------------

- studnia nr 3 ul.Grunwaldzka o wartości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych),-------------

- studnie wiercone - 3 szt ul.Wodna o wartości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),---------------

- sieć wodociagowa ul Wodna/Tysiąclecia/Grunwaldzka - 1861mb o wartości 11.021,58 zł (jedenaście tysięcy dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy),--------------------------------------------

- ogrodzenie z siatki - Grunwaldzka 12b o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),--------

- ogrodzenie z cegły - Wodna o wartości 100,00 zł (sto złotych),---------------------------------

- plac bruk-Grunwaldzka 12B o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),------------------------

- sieć energetyczna-Wodna o wartości 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych),------------------------

- wodociąg rów - kanał beton-ul.Tysiąclecia/Szkolna o wartości 78,67 zł (siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy),------------------------------------------------------------------------------------

- sieć wodociogąwa - Kolejowa/Żwirki i Wigury/Podleśna/Międzygórze o wartości 123.937,92 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),-----------------

- wodociąg - Marianowo o wartości 190.593,17 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemnaście groszy),-----------------------------------------------------------------------------

- wodociąg teren miasta - 1796mb o wartości 142.165,92 zł (sto czterdzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),---------------------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa w ul.Kamionki - przyłącze do sieci Kurzętnik o wartości 16.668,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych),-----------------------------------------------------------------------

- wodociąg - teren miasta 6594mb o wartości 412.820,80 zł (czterysta dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych osiemdziesiąt groszy),-----------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny w ul.Grunwldzkiej/Tysiąclecia 98mb o wartości 4.688,81 zł (cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy),--------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Tysiaclecia 145mb o wartości 18.045,61 zł (osiemnaście tysięcy czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy),------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Chrobrego 127mb o wartości 12.248,73 zł (dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze),------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Chrobrego 59 mb o wartości 4.090,81 zł (cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt jeden groszy),--------------------------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Chrobrego-Sad Rejonowy 69mbø 200 o wartości 3.888,59 zł (trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),-------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Chrobrego-Sad Rejonowy 42mbø 150 o wartości 2.775,39 zł (dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy),------------------------------------------

- kanał sanitarny - ul.Tysiąclecia r.betonowa 77mb o wartości 4.601,62 zł (cztery tysiące sześćset jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze),-------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - ul.Tysiąclecia r.kamionkowa 76mb o wartości 4.689,06 zł (cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych sześć groszy),--------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - ul.Grunwaldzka r.kamionka ø150 11,5mb o wartości 820,49 zł (osiemset dwadzieścia złotych czterdzieści dziewięć groszy),----------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - ul.Grunwaldzka r.kamionka ø200 130mb o wartości 9.323,59 zł (dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy),----------------------------------------------

- kanał sanitarny - ul.Grunwaldzka r.pcv 85 mb o wartości 5.435,81 zł (pięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy),-----------------------------------------------------------------------

- kolektor sanitarny - ul.Szkolna 1290mb o wartości 41.063,25 zł (czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia pięć groszy),-------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Tysiaclecia 37mb o wartości 767,15 zł (siedemset sześćdziesiąt siedem złotych piętnaście groszy),----------------------------------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Sadowa 37mb o wartości 699,74 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze),--------------------------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Tysiącleci205mb o wartości 6.595,47 zł (sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści siedem groszy),-----------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Tysiąclecia/Grunwaldzka 186mb o wartości 11.439,37 zł (jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy),-------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - wzdłuż ul.Grunwaldzkiej 137,5mb o wartości 8.330,79 zł (osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Tysiaclecia 106mb o wartości 5.911,13 zł (pięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych trzynaście groszy),--------------------------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - Grunwaldzka/Tysiąlecia 92mb o wartości 3.690,22 zł (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia dwa grosze),-------------------------------------------------------------------------

- przyłącze sanitarne Urząd Skarbowy-do ul.Działyńskich o wartości 1.130,18 zł (jeden tysiąc sto trzydzieści złotych osiemnaście groszy),------------------------------------------------------------------------------

- rurociąg sanitarny - stare miasto 2022mb o wartości 242.206,52 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze),------------------------------------------------------------------

- sieć kanal.sanit - teren miasta 754mb o wartości 95.635,08 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych osiem groszy),-----------------------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - SM-Tysiąclecia 3A do kolektora głównego o wartości 1.643,20 zł (jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy złote dwadzieścia groszy),--------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - SM-Tysiąclecia 3D do kolektora głównego o wartości 5.751,20 zł (pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy),---------------------------------------------------

- kanał sanitarny - SM-Tysiąclecia 3C do kolektora głównego o wartości 2.081,39 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy),---------------------------------------------------------------

- kanał sanitarny - SM-Grunwaldzkiej 20 do ul.Tysiąclecia o wartości 1.478,88 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy),----------------------------------------

- kanał sanitarny - SM-Tysiąclecia 23 do ul.Sadowej o wartości 2.396,33 zł (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści trzy grosze),--------------------------------------------------------------------

- sieć kan.sanitarnej ul.Grunwaldzka 435m i stare Miasto 246m o wartości 95.027,16 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych szesnaście groszy),---------------------------------------------------

- sieć wodociągowa - Tysiaclecia II 880mb o wartości 18.627,84 zł (osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze),--------------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa ul. Jagiellońska o wartości 113.451,49 zł (sto trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy),--------------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa w ul. Grunwaldzkie 462mb o wartości 29.688,96 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),---------------------------------------

- sieć wodociągowa w ul. Ogrodowej o wartości 24.372,80 zł (dwadzieścia cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy),------------------------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa Pacóltowo-Krzywa/Polanki/Piękna/W.Polskiego 870 mb o wartości 92.188,64 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze),-------

- sieć wodociągowa Marianowo - 2492mb o wartości 238.936,27 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia siedem groszy),---------------------------------------------

- przyłącze c.o. Tysiąclecia-Działyńskich o wartości 25.321,63 zł (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze),------------------------------------------------------------------

- sieć kanaliz.sanitarnej - ul.Grunwaldzka 55 do 75 o wartości 27.448,14 zł (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych czternaście groszy),----------------------------------------------------

- przyłącze sanitarne - Kościelna "Wincentówka" o wartości 1.662,18 zł (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt dwa złote osiemnaście groszy),------------------------------------------------------------------------------

- zestaw hydroforowy w ul.Narutowicza - 2szt o wartości 66.120,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych),-------------------------------------------------------------------------------------------

- sieć wodociagowa - teren miasta 2013mb o wartości 210.501,80 zł (dwieście dziesięć tysięcy pięćset jeden złotych osiemdziesiąt groszy),-----------------------------------------------------------------------------

- sieć kanalizacji sanitarnej - ul.Szkolna 38mb o wartości 6.312,55 zł (sześć tysięcy trzysta dwanaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy),--------------------------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa w ul.Słonecznej 1388 mb o wartości 148.151,65 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy),-----------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa - ul.Kornatki 700m o wartości 108.646,16 zł (sto osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych szesnaście groszy),--------------------------------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa - łącznik-ul.Narutowicza-Słoneczna o wartości 15.961,16 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych szesnaście groszy),----------------------------------------------------

- sieć wodociągowa - Kornatki 1300mb o wartości 100.457,68 zł (sto tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy),-----------------------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa ul.Kamionki 1070mb o wartości 98.564,25 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia pięć groszy),-------------------------------------------------------------

- sieć wodociągowa ul.Słoneczna 130mb o wartości 9.525,25 zł (dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia pięć groszy),-------------------------------------------------------------------------

- zestaw hydroforowy w ul.Kamionki o wartości 30.176,00 zł (trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych),----------------------------------------------------------------------------------------------------

- zestaw hydroforowy w ul.Kornatki o wartości 30.176,00 zł (trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych),----------------------------------------------------------------------------------------------------

- przepompownia ścieków p4-ul.Zdrojowa o wartości 73.525,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych),--------------------------------------------------------------------------------------

- przepompownia ścieków p1-ul.Piastowska o wartości 165.215,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście piętnaście złotych),--------------------------------------------------------------------------------

- sieć kanalizacji sanitarnej - Piastowska, Makuszyńskiego Brzechwy, Korczaka, Wojska Polskiego, Zdrojowa, Groblica i łącznik z oczyszczalnią o wartości 1.674.635,49 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści dziewięć groszy),------------------------------------

- Estakada nad Drwęcą o wartości 229.225,00 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych),-------------------------------------------------------------------------------------------

- Kocioł-Rynek-olejowy Paromat Triplex 225kw z osprzętem o wartości 30.946,19 zł (trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych dziewiętnaście groszy),-------------------------------------------------

- Kocioł-Rynek-olejowy Paromat Triplex 225kw z osprzętem o wartości 30.946,19 zł (trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych dziewiętnaście groszy),-------------------------------------------------

- Kocioł-Piastowska-olejowy Paromat Duplex 345kw z osprzętem o wartości 20.796,15 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych piętnaście groszy),--------------------------------------

- Kocioł-Piastowska-olejowy Paromat Duplex 345kw z osprzętem o wartości 20.796,15 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych piętnaście groszy),--------------------------------------

- Kocioł-Jagiellońska Szkoła-olejowy Paromat Triplex 345kw z osprzętem o wartości 43.647,84 zł (czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze),-------------------------

- Kocioł-Jagiellońska Szkoła-olejowy Paromat Triplex 345kw z osprzętem o wartości 43.647,84 zł (czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze),-------------------------

- Kocioł olejowy Vitola Biferral z osprzętem moc 40kw-Zarząd o wartości 11.177,16 zł (jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych szesnaście groszy),-------------------------------------------------

- Kocioł-Tysiąclecia 3-olejowy Paromat Triplex 460kw z osprzętem o wartości 52.761,21 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy),---------------------------------

- Kocioł-Tysiąclecia 3-olejowy Paromat Triplex 460kw z osprzętem o wartości 52.761,21 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy),---------------------------------

- Kocioł- NDK-olejowy Paromat Triplex 405kw z osprzętem o wartości 59.617,47 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych czterdzieści siedem groszy),----------------------------------------

- Kocioł-Szkolna 2-olejowy Paromat Triplex 170,kw z osprzętem o wartości 22.889,88 zł (dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy),----------------------------

- Kocioł-Okólna 12-olejowy Paromat Triplex 405kw z osprzętem o wartości 39.915,70 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych siedemdziesiąt groszy),--------------------------------------------

- Kocioł-Grunwaldzka 30-olejowy Paromat Triplex 105kw z osprzętem o wartości 13.890,88 zł (trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt osiem groszy),-----------------------------------

- SOFTSTART NDC 201-układ napędowy o wartości 2.770,18 zł (dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych osiemnaście groszy),------------------------------------------------------------------------------

- tokarka o wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),-------------------------------------------

- przecinarka o wartości 100,00 zł (sto złotych),--------------------------------------------------

- komputer p200 256RAM o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------

- komputer P200 256RAM o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------

- PSION-komputer przenośny do obsł.odbiorców wody o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),        

- komputer Duron 3/DRR 128MB/40GB o wartości 150,00zł (sto pięćdziesiąt złotych),--------

- serwer Optimus Nserves VE230GJ o wartości 500,00 zł (pięćset złotych),---------------------

- notebook Toshiba L20-182 Satelite o wartości 1.407,37 zł (jeden tysiąc czterysta siedem złotych trzydzieści siedem groszy),--------------------------------------------------------------------------------------------

- pług doczepny do odśnieżania o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------

- ciągnik z kosiarką K-670 o wartości 200,00 zł (dwieście złotych),------------------------------

- przecinarka PS-350 o wartości 500,00 zł (pięćset złotych),--------------------------------------

- zagęszczarka o wartości 500,00 zł (pięćset złotych),---------------------------------------------

- koparka o wartości 300,00 zł (trzysta złotych),--------------------------------------------------

- kosiarka VOTEX RM 150ZS- o wartości 4.546,64 zł (cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt cztery grosze),-------------------------------------------------------------------------------------

- zamiatarka ze zraszaczem o wartości 2.298,82 zł (dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze),---------------------------------------------------------------------------------------

- pług odśnieżny KACPER PU-1700 o wartości 200,00 zł (dwieście złotych),-------------------

- ładowacz czołowy TAURUS8 o wartości 300,00 zł (trzysta złotych),--------------------------

- wytwornica solarki P2000 o wartości 300,00 zł (trzysta złotych),-------------------------------

- pług odśnieżny o wartości o wartości 253,20 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy),   

- przetwornica częstotliwości VLT8032 o wartości 8.004,00 zł (osiem tysięcy cztery złote),-----

- ciągnik rolniczy URSUS 360 r.prod.1983 nr rej NNM A904 o wartości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),      

- przyczepa 4 kołowa AUTOSAN D47B r.prod.1975 nr rej. NNM A738 o wartości 300,00 zł (trzysta złotych),

- przyczepa 4 kołowa POM T-070 r.prod.1996 nr.rej TUR 4419 o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych),   

- sam.ascenizac. STAR 1142 r.prod. 1995 nr.rej. NNM N906 o wartości 11.769,15 zł (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych piętnaście groszy),-------------------------------------------------

- sam.Lublin 3302 r.prod.1997 nr.rej. TYU 2577 o wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),-

- sam od kanaliz STAR SW-21 r.prod. 1975 nr.rej. TOC 567B o wartości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych),  

- sam. Lublin wywrotka typ 3352 r.prod. 1997 nr.rej.TUI 0149 o wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),    

- sam SEAT INCA r.prod.1998 nr.rej. TUI 2301 o wartości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),-

- ciągnik rolniczy BIAŁORUS MTZ r.prod. 1999 nr.rej.OTH 1214 o wartości 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych),----------------------------------------------------------------------------------------------------

- śmieciarka IVECO DAILY r.prod. 2001 nr.rej. NNM H865 o wartości 27.846,68 zł (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy),-----------------------------------

- przyczepa 4 kołowa rolnicza D734 r.prod.2002 nr.rej. NNM G588 o wartości 2.729,19 zł (dwa tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dziewiętnaście groszy),---------------------------------------------

- ciągnik rolniczy BIAŁORUS MTZ-320A r.prod. 2002 nr.rej. NNM A578 o wartości 9.060,81 zł (dziewięć tysięcy sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt jeden groszy),-------------------------------------------------

- traktorek ogrodniczy 14.5 BS r.prod. 2002 o wartości 1.572,00 zł (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt dwa złote),----------------------------------------------------------------------------------------------------

- przyczepa 4 kołowa -wywrotka r.prod. 2002 nr.rej. NNM J365 o wartości 4.199,20 zł (cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy),-------------------------------------------

- ciągnik rolniczy BIAŁORUS PRONAR MTZ r.prod.2002 nr.rej. NNM A717 o wartości 22.396,16 zł (dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy),----------------------------

- sam ciężarowy STAR 200 r.prod. 1991 nr.rej. NNM K531 o wartości 2.559,16 zł (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych szesnaście groszy),---------------------------------------------------------------

- piaskarko-solarka P-1 r.prod. 2002 o wartości 11.934,12 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote dwanaście groszy),--------------------------------------------------------------------------------

- traktorek ogrodniczy LT151 r.prod. 2007 o wartości 6.207,35 zł (sześć tysięcy dwieście siedem złotych trzydzieści pięć groszy),---------------------------------------------------------------------------------------

- domki campingowe 4 sztuki o wartości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),------------

- waga analityczna z wyposażeniem o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),------------------

- cieplarka CL-65 o wartości 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych),------------------------------------

- kopiarka Nashua 3913 o wartości 840,11 zł (osiemset czterdzieści złotych jedenaście groszy),-

- analizator spalin z drukarką km400 o wartości 791,05 zł (siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięć groszy),----------------------------------------------------------------------------------------------------

- modernizacja stacji uzdatniania wody 40.035,87 zł (czterdzieści tysięcy trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),--------------------------------------------------------------------------------------------

- budowa sieci wodociągowej w ul.Kamionki oraz sieci spinającej ul. Grunwaldzką z  ul.Iławską - 70.853,99 zł (siedemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),--------

- szafa 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------------------

- wersalki 4 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),-----------------------------------------

- fotele 4 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),---------------------------------------------------

- zestaw kuchenny 2 szt. o wartości 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych),------------------------

- stoliki 2 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),-------------------------------------------

- stoliki RTV 2 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),-----------------------------------

- stoły ogrodowe 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),------------------------------------

- krzesła ogrodowe 8 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),---------------------------------------

- podgrzewacz wody 2 szt. o wartości 50,00 zł (zero złotych),-----------------------------------

- kabina z brodzikiem 2 szt. o wartości 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych),------------------------

- szafka do umywalki 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-------------------------------

- grzejnik 4 szt. o wartości 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych),---------------------------------------

- szafy 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------------------

- wersalki 4 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),-----------------------------------------

- fotele 4 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),---------------------------------------------------

- zestaw kuchenny 2 szt. o wartości 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych),------------------------

- lodówki 2 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------------------

- stoliki RTV 2 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),-------------------------------------

- stoliki RTV 2 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),-----------------------------------

- stoły ogrodowe 2 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),-------------------------------

- krzesła ogrodowe 8 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),---------------------------------------

- podgrzewacz wody 2 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------------

- kabina 2 szt. o wartości 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych),--------------------------------------

- szafka pod umywalkę 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------

- lodówki 2 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------------------

- gwintownica 1 szt. o wartości 40,00 zł (czterdzieści złotych),-----------------------------------

- szafa narzędziowa 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),-----------------------------

- imadło 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),------------------------------------------

- imadło 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),------------------------------------------

- krzesła 10 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------------------

- szlifierka 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),----------------------------------------

- przyczepa wywr. do K-670 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),-------------------

- pług do K-670 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------------------

- stoły ślusarskie 1 szt. o wartości 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych),-------------------------------

- spawarka 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),----------------------------------------------

- regały magazynowe 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------------

- kosiarka spalinowa Viking M8 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------

- kosa spalinowa 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),----------------------------------------

- wózek transportowy 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-------------------------------

- przesiewacz 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),-------------------------------------------

- spychacz czołowy 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),-------------------------------------

- kosa spalinowa 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),----------------------------------------

- nożyce do żywopłotu 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),---------------------------------

- kosa spalinowa STIHL FS 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),---------------

- kosiarka MULTI PRO 53S HONDA 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),----

- kosa spalinowa STIHL FS 350 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),-----------

- młot ramowy 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),----------------------------------

- niwelator 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),------------------------------------------------

- rusztowanie 4 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),----------------------------------------

- szafa narzędziowa 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------

- kowadło 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),----------------------------------------

- radio 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),----------------------------------------------------

- nożyce dźwigniowe 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------------

- spawarka transformatorowa 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),---------------------------

- butla tlenowa 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------------

- szafa metalowa nr. 7280-7285 5 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),----------------

- szafy BHP 2910.2911 2 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),------------------------

- szafa odzieżowa 8970 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------

- odkurzacz asa 1202 m1.060120 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------

- szafa pancerna 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),----------------------------

- szafy BHP 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------------

- szafy BHP 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------------

- szafy BHP 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------------

- szafy BHP 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),----------------------------------------------

- regały 3 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),---------------------------------------------------

- gaśnice proszkowe 3 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),------------------------------

- gaśnice proszkowe 3 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),------------------------------

- gaśnice proszkowe 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),--------------------------------------

- agregat 3 szt. o wartości 6,00 zł (sześć złotych),-------------------------------------------------

- obrazy 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------------------

- obrazy 5 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),--------------------------------------------------

- maszyna elektryczna 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),----------------------------

- piec gazowy z butlą 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------------

- biurko 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),----------------------------------------------

- szafa ubraniowa 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------

- szafka niska 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),---------------------------------------------

- stolik okolicznościowy 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),----------------------------

- regał otwarty 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),-------------------------------------------

- krzesło 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------------------

- biurko z nadstawką i dostawką 2 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),---------------

- szafa 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),------------------------------------------

- szafa ubraniowa 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------

- krzesła 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------------------

- biurko 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),----------------------------------------------

- szafa biurowa pełna 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-------------------------------

- szafa ubraniowa dzielona 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-------------------------

- szafa biurowa 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),--------------------------------------

- stolik okolicznościowy 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),---------------------------------

- krzesło 3 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),-------------------------------------------

- biurko 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),-----------------------------------------

- szafka aktowa z narożnikiem 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),----------------------

- szafa ubraniowa z narożnikiem 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),---------------

- szafka niska 3 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),-------------------------------------

- stolik okolicznościowy 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),----------------------------

- krzesło 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------------------

- biurko 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),-----------------------------------------

- szafa ubraniowa 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),------------------------------

- szafa aktowa z narożnikiem 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),------------------

- szafa niska 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------------

- regał 1 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),---------------------------------------------

- stolik okolicznościowy 1 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),--------------------------

- krzesło 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------------------

- biurko 3 szt. o wartości 45,00 zł (czterdzieści pięć złotych),-------------------------------------

- szafki małe 3 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),--------------------------------------

- szafka ubraniowa dzielona 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),------------------------

- szafka aktowa narożna 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),----------------------------

- biurko 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),----------------------------------------------

- szafa ubraniowa 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),------------------------------

- szafa aktowa z narożnikiem 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),------------------

- szafa biurowa niska 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-------------------------------

- stolik okolicznościowy 1 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),--------------------------

- fotel obrotowy 1 szt. o wartości 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych),---------------------------

- krzesła 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------------------

- stół konferencyjny 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),------------------------------------

- szafa ubraniowa 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------

- szafka niska 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------------

- krzesło 8 szt. o wartości 40,00 zł (czterdzieści złotych),-----------------------------------------

- komputer 3 szt. o wartości 300,00 zł (trzysta złotych),------------------------------------------

- komputer 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),--------------------------------------

- drukarka 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------------------------

- drukarka 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------------------------

- kopiarka 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),----------------------------------

- drukarka 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------------------------

- niszczarka 1 szt. o wartości 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych),----------------------------------

- odkurzacz 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),---------------------------------------------

- zestaw kuchenny 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),-------------------------

- krzesło obrotowe 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),-------------------------------

- krzesło obrotowe 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),-------------------------------

- stoły 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),-------------------------------------------

- krzesło 20 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),-------------------------------------------------

- wieszak 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),--------------------------------------------

- szafa sbm 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),--------------------------------------

- tablica informacyjna panel cli 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),-----------------

- monitor samotron 17 cal 76 e 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),-------------------------

- komputer celeron 2000 box 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),-------------------

- monitor LCD Philips 150 s 5 fs 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),----------

- monitor LCD Philips 150 s 5 fs 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),----------

- drukarka Oki 3321 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------

- komputer celeron 2000 box,obu 1 szt.o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------

- drukarka hp laserjet 1160 1 szt. o wartości 200,00 zł (dwieście złotych),-----------------------

- komputer Intel celeron d 3060/533/c 255 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),

- aparat telefoniczny lj-100 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------

- regał malgoska g buk/buk 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------

- FOREVER ładowarka MW KOMLET 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),-------

- FUJI FINEPIX s 5600 aparat fotograficzny 1 szt. o wartości 300,00 zł (trzysta złotych),------

- KTS krzesło KT 06/TOPAZ PROFIL 2 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),----------------

- odkurzacz Zelmer 616.6 D52EU 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),---------

- monitor Samsung 710N 17 lcd 4 szt. o wartości 600,00 zł (sześćset złotych),------------------

- gwintownica 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),----------------------------------

- aparat telefoniczny 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),---------------------------

- biurko 1 szt. o wartości 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych),------------------------------------

- biurko z przystawką 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),----------------------------

- zbiornik hydroforowy 3 szt. o wartości 300,00 zł (trzysta złotych),-----------------------------

- szafa 3 szt. o wartości 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych),------------------------------------------

- szafa ubraniowa z nadstawką 2 szt. o wartości 40,00 zł (czterdzieści złotych),-----------------

- szafa BHP 3 szt. o wartości 45,00 zł (czterdzieści pięć złotych),--------------------------------

- szafa BHP 7 szt. o wartości 105,00 zł (sto pięć złotych),----------------------------------------

- chlorator 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),------------------------------------------------

- sprężarka 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),----------------------------------------------

- sprężarka 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),----------------------------------------------

- aparat do wiercenia 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),---------------------------

- gaśnice śniegowe 3 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),-------------------------------

- krzesło tema 2 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------------

- krzesło delta 3 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),-------------------------------------

- segment kuchenny 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),------------------------------

- taborety 10 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),--------------------------------------

- przepływowy podgrzewacz wody 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),------------

- łaźnia wodna 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),----------------------------------

- zegar ścienny 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),-------------------------------------------

- pralka wirnikowa 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),----------------------------------

- lodówka 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-------------------------------------------

- kuchenka gazowa 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),-------------------------------

- stolik 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------------------

- stolik 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),-----------------------------------------------

- stoliki prostokątne 4 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------

- kuchnia polowa 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),---------------------------------

- szafy biurowe 1 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),-----------------------------------

- szafy biurowe 1 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),-----------------------------------

- szafy biurowe 1 szt. o wartości 15,00 zł (piętnaście złotych),-----------------------------------

- stolik 2 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),------------------------------------------

- krzesła 10 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------------------

- butla tlenowa 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),----------------------------------

- uchwyt tokarski 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),-------------------------------

- gablota do kluczy 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),---------------------------------

- stojak do rur 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),----------------------------------

- regały magazynowe 2 szt. o wartości 40,00 zł (czterdzieści złotych),---------------------------

- kowadło 150 kg 1 szt. o wartości 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych),----------------------------

- agregat sprężarkowy 2 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych),----------------------------------

- bateria kondensatora 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),----------------------------

- tlenomierz przenośny 1 szt. o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych),------------------------------

- rozsiewacz nawozów zawieszany 1 szt. o wartości 30,00 zł (trzydzieści złotych),--------------

- inwestor spawalniczy esi 150 1 szt. o wartości 200,00 zł (dwieście złotych),-------------------

- zestaw wig-palnik wlv 17 1 szt. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),---------------------

- widły do palet mx 6005000 1 szt. o wartości 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych),----------------

- wózek + poj. 55l 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),------------------------------

- agregat E 500 SHHPI 1 szt. o wartości 300,00 zł (trzysta złotych),-----------------------------

- myjka ciśnieniowa karcher hd 1 szt. o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych),------------

- magnetometr mt 202 1 szt. o wartości 200,00 zł (dwieście złotych),----------------------------

- torba narzędziowa czarna 1 szt. o wartości 5,00 zł (pięć złotych),------------------------------

- drabina rozst. 3*9 1 szt. o wartości 20,00 zł (dwadzieścia złotych),-----------------------------

- starter-rozruch leader 400 1 szt. o wartości 100,00 zł (sto złotych).-----------------------------

                                     3. Podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 14-01-2011 r. (czternastego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) kapitał zakładowy Gmina Miasto Nowe Miasto pokrywa wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 43.700,00 zł (czterdzieści trzy tysiące siedemset złotych) netto – w zamian za co otrzymuje 43 (czterdzieści trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 43.000,00 zł (czterdzieści trzy tysiące złotych). Aport stanowi prawo własności nie zabudowanej działki numer 178/1 o powierzchni 0,0766 ha (siedem arów sześćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie przy ulicy Szkolnej nr 5d, powiat nowomiejski, woj. warmińsko – mazurskie, wchodzącej w skład nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi w chwili obecnej księgi wieczyste Kw. Nr EL1N/00018492/6 i EL1N/00021118/5.

§ 11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki maksymalnie do kwoty 27.153.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) poprzez utworzenie nowych udziałów dokonane w terminie do dnia 31-12-2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.-------------------------------------------------------------------

§ 12. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.       

 

ORGANY  SPÓŁKI

 

§ 13. Organami spółki są:---------------------------------------------------------

1/. Zgromadzenie Wspólników.-------------------------------------------------------------------

2/. Rada Nadzorcza.------------------------------------------------------------------------------

3/. Zarząd.-----------------------------------------------------------------------------------------

§ 14.1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.----

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.-------------

3. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do 30 (trzydziestego) czerwca każdego roku.----------------------------------------------------------------------------

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) wartości kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku przez organy lub osoby wymienione w pkt. 4 (cztery).------------

6. Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem spraw co do których przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy akt przewidują surowsze warunki podjęcia uchwał.------------------

7. W Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.-----

§ 15. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 16. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach ustawowych i niniejszym akcie założycielskim należą:---------

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok ubiegły i udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków,--------------------

2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokrycia straty,-------------------------------------

3) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu, wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienia na nim użytkowania,---------------------------------

4) zmiana Aktu Założycielskiego, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,----

5) połączenie spółek,------------------------------------------------------------------------------

6) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatora,-------------------------------

7) umorzenie udziałów,---------------------------------------------------------------------------

8) wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki nowych wspólników,---------------------------

9) zwrot dopłat,-----------------------------------------------------------------------------------

10) powoływanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,--------------------------------------

11) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej-----------------------------------

12) ustalenie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki,------------------------------------------------

13) wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziału,-----------------------------------------

14) zatwierdzenie na wniosek Zarządu regulaminu organizacyjnego Spółki oraz regulaminu Zarządu.   

§ 17. Do Zgromadzenia Wspólników należy rozporządzenie czystym zyskiem.-

§ 18. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki. Kadencja Rady trwa trzy lata.       

§ 19.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.--------------------------------------------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje Zgromadzenie Wspólników.----------------------------------------------------------------------

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście.------------------------------------------

4. Sposób działania Rady nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.----------------------------------------------------------------------

§ 20.1. Każdy z członków Rady Nadzorczej może wykonywać samodzielnie prawo nadzoru i kontroli tylko na podstawie uchwały Rady.------------------------------------------------------

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:------------------

a/. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,-------------------------------

b/. badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat co do zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,----------------------------------------------------------------------------------------------------

c/. badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,         

d/. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z wyników badania i ocena sprawozdania Zarządu,-------------------------------------------------------------------------------------------

e/. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.   

§ 21. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.------------------------------------------------------------------------

§ 22. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, z których jeden jest Prezesem Zarządu, a pozostali Wiceprezesami Zarządu.--------------------------------------------------------------

§ 23.1. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------------------------

2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.----------------------------

3. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.--

§ 24.1. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu, dwaj członkowie Zarządu łącznie oraz jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.----------------------------------------------------------------------------

2. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, co nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy.------------------------------------------------------------------------------------

4. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego szczegółowy tryb jego działania określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.-------------------------------------

5. Zarząd działa w formie uchwał. W szczególności uchwał Zarządu wymagają:      

a/. sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu,---------------------------------------------

b/. przyjmowanie regulaminów: Zarządu, organizacyjnego Spółki i innych obowiązujących w Spółce,   

c/. zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30.000,00 Euro (trzydzieści tysięcy euro),--------------------------------------------------------------------

d/. zaciąganie zobowiązań, pożyczek i kredytów w wysokości przekraczającej jednorazowo 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------

e/. zawieranie innych umów, które powodują obniżenie majątku Spółki w wysokości przekraczającej jednorazowo 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego, ------------------------------------

f/. udzielenie pełnomocnictw i prokury. ----------------------------------------------------------

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 25. Rok obrotowy Spółki jest rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31-12-2008 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku).------------------------------

§ 26. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych w wysokości co najmniej 10 % (dziesięć procent). -----------------------------------------------------------------

§ 27. Spółka może tworzyć celowe fundusze wynikające z potrzeb Spółki, w szczególności Spółka tworzy fundusz socjalny i mieszkaniowy oraz inne fundusze zgodnie z obowiązującymi przepisami.     

§ 28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------